Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa publicznego [370-PS5-1HPA] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia prawa publicznego [370-PS5-1HPA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 216
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Piotr Fiedorczyk, Michał Stokowski, Mateusz Ułanowicz
Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

6) M. Ptak, M. Kinstler, Powszechna historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1996

Uzupełniająca:

1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012;

2) A. Lityński: Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002;

3) A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999

4) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

5) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

6) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

7) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa karnego i system kar kompozycyjnych w średniowiecznej Europie - 2 X 2023.

2. Postępowanie sądowe w średniowiecznej Europie. Proces skargowy -

9 X 2023.

3. Prawo i proces karny w Europie wczesnonowożytnej. Constitutio Criminalis Carolina - 16 X 2023.

4. Szkoła humanitarna w prawie karnym. Kodeksy karne doby absolutyzmu

oświeconego - 30 X 2023.

5. Powstanie i ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - 6 XI 2023.

6. Kształtowanie się procesu mieszanego w Polsce i Europie -20 XI 2023.

7. Sądownictwo administracyjne w Europie i w Polsce - 27 XI 2023.

8. Szkoła socjologiczna w prawie karnym i kodeks Makarewicza - 4 XII 2023.

9. Organizacja administracji publicznej w II RP - 11 XII 2023.

10. Sądownictwo w II RP - 18 XII 2023.

11. Prawo karne Rosji Radzieckiej i ZSRR - 15 I 2024.

12. Prawo karne Polski Ludowej - 22 I 2024 - 2 godz i 29 I 2024 - 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone formie bezpośredniego kontaktu ze studentami.

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach związana z wykorzystaniem tekstów źródłowych z historii prawa polskiego i powszechnej historii prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie ćwiczeń - dwa kolokwia pisemne (w wyjątkowych przypadkach ustne). Pierwsze obejmujące materiał do roku 1918 pod koniec listopada 2021 r. Drugie dotyczące okres po 1918 r. pod koniec pierwszego semestru w styczniu 2022 r. Oceniania będzie umiejętność udzielenia odpowiedzi na pięć pytań o charakterze opisowym z listy zagadnień podawanych w czasie zajęć.

Skala ocen od 2 do 5.

2,75 - 3pkt - dst;

3,25 - 3,5 pkt - dst plus;

3,75 - 4,00 pkt - dobry;

4,25 - 4,5 - dobry plus;

4,75 - 5 pkt - bdb.

Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń stanowi średnią ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów pisemnych. Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)