Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ilościowe z elementami statystyki [380-RS2-1GKG] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badania ilościowe z elementami statystyki [380-RS2-1GKG]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala B225 (cwi)
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Kowalczuk-Walędziak
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie do przedmiotu - program i warunki zaliczenia. Podstawowe pojęcia statystyczne. Pomiar – istota i właściwości. Charakterystyka skal pomiarowych – nominalna, porządkowa, przedziałowa i stosunkowa. Przekształcanie skal. Umieszczanie w pamięci komputera danych z badań ilościowych-wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel, dysk Google. Budowanie

tabel przestawnych. Graficzne formy prezentacji danych. (2 godz.)

2) Obliczanie i interpretacja niektórych miar rozkładu jednozmiennego, chrakteryzujących procesy i zjawiska społeczne: średnia

arytmetyczna, mediana, dominanta, odchylenie standardowe. (1 godz.)

3) Związek korelacyjny i funkcjonalny. Warunki stosowania, obliczanie i

interpretacja współczynnika korelacji miarowej Pearsona – kiedy można obliczać wartość współczynnika, jakie wartości współczynnik

może przyjmować, wartość współczynnika a kierunek i siła liniowego związku dwóch zmiennych w próbie. (1 godz.)

4-5) Wnioskowanie statystyczne – procedura wnioskowania statystycznego. Hipotezy statystyczne – ich rodzaje i weryfikacja. Kryteria

doboru testów statystycznych. Błąd I i II rodzaju, poziom istotności. Istotność współczynników korelacji – test istotności współczynnika

korelacji r Pearsona. Zastosowanie testów nieparametrycznych – test niezależności 2 oraz parametrycznych – Test t-Studenta dla dwu

prób niezależnych, test t-Studenta dla dwu prób zależnych. (4 godz.)

6) Repetytorium. Zaliczenie wykładu. (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

- Test sprawdzający wiedzę Studentów i Studentek składający się z pytań zamkniętych i otwartych (maks. 15 pkt.).

- 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas zaliczenia pisemnego wymagane do zaliczenia;

- Punktacja/oceny:

15pkt=bdb

14.75-13.75=db+

13.50-12.50=db

12.25-11.00=dst+

10.75-8.00=dst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)