Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
330-EN1-3XAPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu istoty i metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Również ukształtowanie umiejętności analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AARN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rynkiem nieruchomości, jego specyfiką oraz zasadami i metodami analizy poszczególnych

jego segmentów.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AARI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki w zakresie metod i narzędzi analizy ryzyka inwestycyjnego.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AAIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz potencjału regionów Polski i Unii Europejskiej w tym zakresie. Ponadto zaprezentowane zostaną metody pomiaru rozwoju regionalnego, podstawowe źródła pozyskiwania danych o regionach oraz współczesne trendy rozwoju regionalnego, a także uwarunkowania instytucjonalne regionów mające wpływ na przyciąganie inwestycji.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EEKN
E-konsument (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą i specyfiką funkcjonowania e-konsumenta. W toku kształcenia przedstawione zostaną: nowe technologie i innowacje społeczne oraz ich wpływ na zachowania jednostek, cechy charakteryzujące e-konsumenta w aspekcie pokoleniowym i rozwoju umysłu, specyfika personalizacji produktów, komunikatów reklamowych i obsługi e-klienta.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu e-konsumenta, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce mających wpływ na zachowania jednostki na rynku dóbr i usług. Ćwiczenia poświęcone są poszerzeniu i weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EELG
E-logistyka (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem e-biznesu. W szczególności tematyka zajęć obejmuje zarówno elementy teoretyczne, jak modele handlu elektronicznego, jak również praktyczne dotyczące budowania pozycji na rynku elektronicznym.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EESP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą i specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze e-administracji samorządowej. W toku kształcenia student zdobędzie, w stopniu zaawansowanym, wiedzę o elektronicznym świadczeniu usług administracyjnych związanych z realizacją samorządowych zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu lokalnych usług publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze JST.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu działania e-samorządu, ale również motywowanie do śledzenia zjawisk mających wpływ na działalność przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są poszerzeniu i weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Ekonomia integracji gospodarczej jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji gospodarczej. W tym kontekście prezentowana jest w szczególności problematyka przesłanek procesów integracyjnych, instytucjonalnych form integracji gospodarczej, polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie, jak też znaczenia Polski w UE.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EIT
Ekonomika integracji (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie integracji gospodarczej, w szczególności w ramach UE, a zwłaszcza przesłanek i mechanizmów procesów integracyjnych, instytucjonalnych form integracji gospodarczej, polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie. W tym kontekście prezentowana jest również tematyka znaczenia Polski w UE, w tym funkcjonowania gospodarki polskiej w warunkach JRW UE oraz w perspektywie wejścia do EMU.

Strona przedmiotu
330-EN1-3FIL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta w stopniu zaawansowanym wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem finansów lokalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawno- ekonomicznego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). W szczególności: specyfiki i znaczenia systemu finansów lokalnych w systemie finansów publicznych; podstawowych zadań i kompetencji JST rozpatrywanych przez pryzmat wydatków budżetowych; podstawowych źródeł dochodów budżetowych JST; specyfiki i instrumentów lokalnego władztwa podatkowego; sposobów interpretowania wyników budżetowych JST; specyfiki długu lokalnego jako instrumentu finansowania lokalnych zadań publicznych; kluczowych instrumentów nowoczesnego zarządzania finansami lokalnymi. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów lokalnych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3FIP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnych uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze i społeczeństwo. Studenci w zaawansowanym stopniu zapoznają się z: problematyką gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych; istotą wydatkowania środków publicznych; zagadnieniami budżetu państwa, deficytu i długu publicznego; systemem podatkowym, zasadami jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3RFRR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowej problematyki w zakresie problematyki finansowania rozwoju regionalnego.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XIWR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych aspektów związanych z zastosowaniem informatyki w

finansach i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych z wykorzystaniem

systemów informatycznych, w tym przygotowania i wprowadzania zakładowego planu kont, ewidencjonowania operacji gospodarczych, a

także raportowania i analizowania zgromadzonych danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3OWN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3OWI1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XRAZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z klasyfikacją kosztów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo – księgowej; tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów służącymi zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką, a także dotyczących zasad konstruowania budżetów operacyjnych. Ponadto ukształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości zarządczej w celu oceny efektywności przedsięwzięć, podejmowania decyzji dotyczących rozmiarów, struktury oraz kierunków produkcji i sprzedaży.

Strona przedmiotu
330-EN1-3RRYP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Strona przedmiotu
330-EN1-3RDE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tajnikami sztuki budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej. Student zyskuje wiedzę o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami jak również mechanizmach doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XSED2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Strona przedmiotu
330-EN1-3ASED2
Seminarium dyplomowe cz.2 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN1-3ESED2
Seminarium dyplomowe cz.2 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN1-3RSED2
Seminarium dyplomowe cz.2 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN1-3ZDG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XZFR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych aspektów związanych z zastosowaniem informatyki w finansach i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia rachunkowości jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemów informatycznych, w tym przygotowania i wprowadzania zakładowego planu kont, ewidencjonowania operacji gospodarczych, a także raportowania i analizowania zgromadzonych danych na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)