Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
330-ES1-3AGR
Agrobiznes (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej z uwzględnieniem jego trzech agregatów: zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo i obrót oraz powiązań między nimi. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia agrobiznesu w gospodarce oraz instrumentów jego wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze agrobiznesu.

Strona przedmiotu
330-ES1-3AFI
Analiza finansowa (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-ES1-3ARSS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem, specyfiką oraz narzędziami analizy rynków surowcowych (w tym surowców energetycznych, płodów rolnych, innych), rynków uprawnień do emisji (w tym gazów cieplarnianych) i innych instrumentów środowiskowych. Uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i prognozowania dynamiki rynków surowcowych i środowiskowych.

Strona przedmiotu
330-ES1-3BOP
Badania operacyjne (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz programowania sieciowego.

Strona przedmiotu
330-ES1-2XBAN
Bankowość (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu bankowego, w tym działalności banku centralnego oraz banków komercyjnych. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących analizy podmiotowej oraz produktowej rynku bankowego.

Strona przedmiotu
330-ES1-3EIN
Ekonomika innowacji (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zakresu i znaczenia innowacji, czynników warunkujących zdolność innowacyjną, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekonomiki działań innowacyjnych

Strona przedmiotu
330-ES1-2EPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Strona przedmiotu
330-ES1-2EST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Podczas zajęć zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące specyfiki jednostek działalności samorządu terytorialnego i zasad ich gospodarowania.

Strona przedmiotu
330-ES1-2FIL
Finanse lokalne (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ekonomiczno - prawnymi aspektami funkcjonowania systemu finansów lokalnych w Polsce.

Podczas zajęć zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące specyfiki systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Strona przedmiotu
330-ES1-2XFIP
Finanse publiczne (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania

systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnych uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie

poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze i społeczeństwo. Studenci w

zaawansowanym stopniu zapoznają się z: problematyką gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i

fiskalnych; istotą wydatkowania środków publicznych; zagadnieniami budżetu państwa, deficytu i długu publicznego; systemem

podatkowym, zasadami jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Strona przedmiotu
330-ES1-2XFPS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień związanych z istotą ekonomicznej aktywności państwa oraz kategoriami środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty i form pomocy publicznej oraz zakresu pomocy publicznej udzielanej w Polsce.

Studenci powinni znać w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, notyfikacja pomocy publicznej, wyłączenia automatyczne i grupowe, pomoc de minimis), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej. Powinni także rozróżniać sytuacje – kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną (istota testu pomocy publicznej). Studenci w zaawansowanym stopniu zapoznają się również z zasadami oraz zakresem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Strona przedmiotu
330-ES1-2PIPI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Innowacje i polityka innowacyjna jest przedstawienie studentom aspektu innowacji i innowacyjności w odniesieniu do panującej sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również skierowanie uwagi na znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Ważną kwestię odgrywają także czynniki warunkujące potencjał innowacyjny gospodarek, jak i funkcjonujących podmiotów gospodarczych, co determinuje ich pozycję konkurencyjną.

Strona przedmiotu
330-ES1-2ANG3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu stanowią wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego.

Strona przedmiotu
330-ES1-2MKR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs z Makroekonomii I cz.1 wprowadza studenta w zagadnienia związane z problemami funkcjonowania gospodarki narodowej. Celem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, kategorii i zależności makroekonomicznych, pomiaru aktywności gospodarczej, kształtowania się równowagi makroekonomicznej oraz oddziaływania państwa na gospodarkę. Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do dalszego studiowania makroekonomii na poziomie średnim.

Strona przedmiotu
330-ES1-2AMBR
Metody badania rynku (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami i narzędziami badania rynku oraz jego otoczenia, w tym gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych o rynku.

Strona przedmiotu
330-ES1-2XOPG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy na temat zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Również ukształtowanie umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Strona przedmiotu
330-ES1-2PRA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
330-ES1-2PRA#E brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
330-ES1-3ASED1
Seminarium dyplomowe cz. 1 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-3ESED1
Seminarium dyplomowe cz. 1 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-RASED1
Seminarium dyplomowe cz. 1 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-ES1-2XSRP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają wybrane metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Strona przedmiotu
330-ES1-2ASEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji cyklu dydaktycznego Studenci zostaną zapoznani z możliwościami ekspansji przedsiębiorstwa jako zadania strategicznego. Będą także budowali strategię sukcesu wybranych przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
330-ES1-3ASIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania rynku finansowego i instrumentów na nim funkcjonujących w zarządzaniu finansowym w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach oraz dla potrzeb indywidualnych. Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie różnorodnych strategii inwestycyjnych możliwych do zastosowania na rynku finansowym. Celem przedmiotu jest także zrozumienie przez studentów kluczowych pojęć i koncepcji, które są ważne dla rozumienia mechanizmu funkcjonowania rynków finansowych; takich jak płynność rynków finansowych oraz relacja pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu.

Strona przedmiotu
330-ES1-2XUBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu, problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. a także przygotowanie Studentów do uczestniczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony i przyszły świadczeniobiorca oraz korzystania z nowych, oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów.

Strona przedmiotu
330-ES1-2WBN
Warsztat badań naukowych (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych. Ponadto studenci uzyskają podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)