Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
380-ON1-2ART brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Arteterapia jest zapoznanie studentów

z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi odnoszącymi się

do podejmowania działań edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem szeroko rozumianej sztuki.

Strona przedmiotu
380-ON1-2AJU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą biblioterapii oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii. Zajęcia mają także na celu zdobycie lub udoskonalenie dodatkowych umiejętności m.in. komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem przy wykorzystaniu odpowiedniej literatury pięknej.

Strona przedmiotu
380-ON1-2DPD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy

(tzn. stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania i opieki) za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi

badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) lub korekcyjnego jak

też podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
380-ON1-3DDR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3GOZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-PIWN1-3GOJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zasadami diagnozy, wspierania rozwoju i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Strona przedmiotu
380-ON1-3BEP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZN1-3AIY brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

• Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

• Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

• Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

• Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Strona przedmiotu
380-PIWN1-3EMM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o psychopedagogicznych podstawach edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, umiejętności projektowania procesu nabywania pojęć i umiejętności matematycznych przez uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju, oraz kompetencji społecznych związanych z pełnieniem roli organizatora procesu uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Strona przedmiotu
380-PIWN1-3EPM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest opanowanie przez Studentów treści niezbędnych do prowadzenia zajęć z edukacji polonistycznej i klasach I-III, a dotyczących: wspomagania rozwoju mowy i umiejętności słuchania i wypowiadania się; kultury języka; metodyki nauki czytania i pisania; kształtowania elementarnych umiejętności wypowiadania się na piśmie; rozwijania kompetencji, zainteresowań i nawyków czytelniczych; stymulowania ekspresji werbalnej i teatralnej dziecka - będących podstawą konstruowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji językowych.

Strona przedmiotu
380-ON1-3AHO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu dotyczyć będą analizy regionu jako przestrzeni osadzonej geograficznie, politycznie czy gospodarczo ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy społeczno - kulturowej. Regionalizmu - jako nurtu analizy wiedzy o przeszłości i przyszłości regionu, budującej podwaliny pod tożsamość społeczną ludzi regionu oraz efektu osobistego odbioru - ojczyzny prywatnej. Edukacji - analiz procesu wprowadzania wychowanków w przestrzeń regionalizmu

Strona przedmiotu
380-PIWN1-3ESP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest stworzenie warunków do zdobycia przez studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i przyrodniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej i przyrodniczej klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich, rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych; organizacji edukacji przyrodniczej w naturalnym środowisku; rozwijania kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody; edukacji ekologicznej.

Strona przedmiotu
380-ON1-3GPA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZN1-3HCI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 17 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Strona przedmiotu
380-ON1-3GOW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2GOS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.

Strona przedmiotu
380-PIWN1-3GON brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-PIWN1-2GOO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-PIWN1-3GGC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami kształcenia zintegrowanego na I etapie edukacyjnym. Student zdobywa wiedzę na temat praktycznej realizacji założeń całościowego nauczania, zapoznaje się z koncepcją programową w klasach 1-3, identyfikuje i omawia działania nauczyciela oraz ucznia w procesie zintegrowanego nauczania. Określa związek strategii uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym ze sposobem organizacji zajęć zintegrowanych. Nabywa kompetencje w zakresie planowania działań

nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci metod i form. Nabywa umiejętność stosowania narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz stosowania merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych kryteriów oceny konstruowanych scenariuszy zajęć zintegrowanych.

Strona przedmiotu
380-ON1-2MOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W celu pogłębienia wiedzy z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej wymagana jest od studenta wiedza podstawowa z zakresu pedagogiki ogólnej, diagnostyki pedagogicznej.

Strona przedmiotu
380-PIWN1-3GOL1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota przedmiotu to zapoznanie z metodyką, jako dyscypliną praktyczną, zajmującą się metodami nauczania wybranych treści, poszukiwanie strategii profesjonalnego działania, analizą treści programowych oraz rozpoznaniem metod i środków umożliwiających dzieciom opanowanie/konstruowanie treści. Celem przedmiotu jest poznanie teorii pedagogicznych wpierających rozwój dzieci, planowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych tak, aby studenci mogli korzystać z wiedzy dotyczącej treści związanych z metodami, zasadami i formami pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym, organizowaniem przestrzeni sali przedszkolnej, stosowaniem pomocy dydaktycznych, formułowaniem celów kształcenia, aktywizowaniem dzieci w projektowanych sytuacjach edukacyjnych, dostosowywaniem sposobów komunikowania się do możliwości dzieci, jako podstawą konstruowania wiedzy oraz rozwijania dziecięcych umiejętności i kompetencji określonych w Podstawie programowej.

Strona przedmiotu
380-PIWN1-3GOL2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 11 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem części 2 przedmiotu jest poznanie zasad pracy z dzieckiem w przedszkolu w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz integrowania treści edukacyjnych z innymi dziedzinami aktywności dziecka, dostosowywaniem sposobów pracy i komunikowania się do dzieci, tworzeniem sytuacji sprzyjających konstruowaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych dzieci (jako c.d cz1 zajęć).

Strona przedmiotu
380-PIWN1-2GOR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZN1-3BAD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu obejmują zasady, metody i formy oddziaływań wychowawczych podejmowanych przez pedagoga, wychowawcę i resocjalizatora w różnorodnych instytucjach systemu resocjalizacyjnego oraz rozwijanie podstawowych kompetencji, w tym zakresie. Ponadto zostanie omówiona Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nieprzystosowanie społeczne. Promowana będzie wieloaspektowa umiejętność oceny doboru adekwatnych zasad, metod i form pracy i oddziaływań resocjalizujących z nieletnimi w systemie resocjalizacyjnym z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Strona przedmiotu
380-ZN1-3ALS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładów i ćwiczeń obejmują prezentację i analizę patologii społecznych jako konsekwencji zaburzeń biopsychicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
380-ON1-3PRE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3AJG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2PRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr IV.

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 8

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Strona przedmiotu
380-PIWN1-2PWC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-PIWN1-3GOM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami planowania pracy w zakresie podstawowych kompetencji poznawczych, społecznych i emocjonalnych oraz integrowania treści z innymi dziedzinami aktywności dziecka. Stworzenie warunków do samodzielnego i twórczego projektowania działań edukacyjnych (planowanie miesięczne, tygodniowe i dzienne).

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)