Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
320-PS2-2BIO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bioetyki. Bioetyka jest dziedziną interdyscyplinarną, z pogranicza biologii, medycyny, filozofii, socjologii i psychologii. W szerszym ujęciu stanowi nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia. W związku z tym na wykładach poruszane będą zagadnienia dotyczące praw i interesów zwierząt oraz ekologii płytkiej i ekologii głębokiej. Węższe ujęcie bioetyki stanowi nurt etyki medycznej, w ramach której obserwuje się coraz większy rozdźwięk między postępem naukowym i tradycyjną moralnością. Omawiane podczas wykładu konkretne problemy, takie jak, np. aborcja, inżynieria genetyczna czy transplantacje, prezentują również nasilający się współcześnie konflikt między ujmowaniem życia ludzkiego w kategoriach wartości i w kategoriach jakości.

Strona przedmiotu
320-PS2-1BGG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie czynników kształtujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej teraz i w przeszłości. Przedmiot ukazuje współczesne rozmieszczenie gatunków na Ziemi w ujęciu ekologicznym (formacje, biomy), jak i w ujęciu chorologicznym (zasięgi, państwa roślinne, królestwa zwierzęce). Student poznaje zasady regionalizacji chorologicznych lądów i oceanów. Analizowane są czynniki kształtujące florę i faunę wysp w świetle teorii biogeografii wysp. Omawiane są także zagadnienia dotyczące

biogeografii Polski.

Strona przedmiotu
320-PS2-2BIN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają za zadanie zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi bioinformatyki (główne obszary zainteresowań bioinformatyków, podstawowa terminologia, algorytmy porównywania sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych, analiza danych z sekwencjonowania genomów metodą 'shotgun', analiza ekspresji genów, najważniejsze bazy danych sekwencji biologicznych, użyteczne narzędzia informatyczne (oprogramowanie, m.in. R, przeglądarki genomowe, narzędzia dostępne online, itp.), natomiast laboratoria poświęcone są zastosowaniom praktycznym wykorzystującym wspomnianą wiedzę. Laboratoria mają również za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w systemie BioLinux, w szczególności z linią komend; podstawowymi typami plików oraz ich modyfikacją z wykorzystaniem wyrażeń regularnych; automatyzacją pracy poprzez stosowanie skryptów i pętli.

Strona przedmiotu
320-PS2-2EWO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma zaznajomić studentów z biologią ewolucyjną rozumianą jako program badawczy służący wyjaśnianiu mechanizmów powstawania podstawowych cech i procesów biologicznych. Zajęcia przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat aparatu pojęciowego biologii ewolucyjnej (pojęcie dostosowania 'fitness' i adaptacji darwinowskiej), jej najważniejszych programów badawczych, hipotez i teorii (m. in. psychologii ewolucyjnej, medycyny darwinowskiej, teorii historii życiowych, hipotez tłumaczących ewolucje starzenia i wirulencji) aż po rozróżnienie ewolucji biologicznej i kulturowej.

Strona przedmiotu
320-PS2-1DPE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy

(tzn. stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania i opieki) za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) lub korekcyjnego jak też podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
320-PS2-1DBP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu dydaktyka biologii w szkole podstawowej jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkole podstawowej. Podczas zajęć studenci poznają założenia oraz warunki zapewniania wysokiej skuteczności i efektywności nauczania biologii. Zakłada się wyposażenie studentów w umiejętności analizy podstawy programowej, analizy i modyfikacji programów nauczania, konstruowania rozkładów materiału, planów wynikowych i metodycznych w zależności od założonych celów, przyjętej strategii kształcenia oraz zrozumienie przez studentów przebiegu procesu kształtowania pojęć i umiejętności biologicznych. Podczas zajęć z przedmiotu dydaktyka biologii będzie także kształtowane przekonanie studentów o konieczności ustawicznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Strona przedmiotu
320-PS2-2DPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu dydaktyka biologii w szkole średniej jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole branżowej). Podczas zajęć studenci poznają warunki zapewniania wysokiej skuteczności i efektywności nauczania biologii w szkole średniej. Zakłada się wyposażenie studentów w umiejętności analizy podstawy programowej, analizy i modyfikacji programów nauczania, konstruowania rozkładów materiału, planów wynikowych i metodycznych w zależności od założonych celów, przyjętej strategii kształcenia. Podczas zajęć z przedmiotu dydaktyka biologii w szkole średniej będzie także kształtowane przekonanie studentów o konieczności ustawicznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Strona przedmiotu
320-PS2-1FIT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami stosowanymi w ekologii roślin oraz w fitosocjologii (metody wyróżniania i klasyfikowania jednostek roślinności, fitocenozy jako strukturalny i funkcjonalny składnik ekosystemu). Efektem realizacji przedmiotu jest również zrozumienie przez studenta procesów ekologicznych zachodzących na poziomie osobnika, populacji, zbiorowiska roślinnego oraz ekosystemu.

Strona przedmiotu
320-PS2-2EMG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-2ENZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu „Enzymologia” jest przyswojenie przez studentów szerszej wiedzy o biokatalizatorach odgrywających pierwszoplanowe role w organizmach żywych, w porównaniu z tą, która była podawana w ramach biochemii ogólnej. Dotyczy to zarówno zagadnień teoretycznych jak i umiejętności praktycznych. Przedmiot „Enzymologia” obejmuje następujące zagadnienia: budowa enzymów, mechanizmy ich działania, kinetyka enzymatyczna, mechanizmy regulacji aktywności enzymów, metody ich izolowania i badania.

Strona przedmiotu
320-PS2-2FIM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Filogenetyka molekularna jest zapoznanie studentów w sposób pogłębiony z fachową terminologią oraz metodami

konstruowania drzew filogenetycznych na podstawie analizy sekwencji DNA i sekwencji białek oraz macierzy dystansów genetycznych,

zdobycie umiejętności ich stosowania w praktyce w celu odtworzenia przebiegu filogenezy a także testowanie statystyczne uzyskanych

drzew filogenetycznych.

Strona przedmiotu
320-PS2-1GEM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnym podłożem dziedziczenia informacji genetycznej, strukturą i funkcjonowaniem genów. Student poznaje rolę genów w procesie nowotworzenia i dziedziczenia koloru skóry u człowieka. Omawiana jest rola wpływu czynników środowiskowych na zmiany materiału genetycznego.

Strona przedmiotu
320-PS2-2IPU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów zdolnych. Opanują umiejętności związane z planowaniem pracy/zadań dla uczniów o zróżnicowaniach zdolnościach i motywacjach do nauki. Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą edukacji włączającej.

Strona przedmiotu
320-PS2-1JOB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-PS2-2KIV brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane ze zwierzęcymi kulturami in vitro zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Student poznaje podstawowe techniki uzyskiwania, namnażania i przechowywania zwierzęcych i ludzkich komórek w warunkach in vitro, podstawowe mechanizmy sterowania rozwojem tych komórek oraz możliwości wykorzystania modeli in vitro w badaniach laboratoryjnych i praktyce medycznej.

Strona przedmiotu
320-PS2-1MNP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótka historia poznania naukowego.

Współczesna metodologia nauk przyrodniczych w oparciu o próby falsyfikowania hipotez

Strona przedmiotu
320-PS2-2MKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-2MOU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi problemami diagnostyki edukacyjnej, sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów z biologii w szkole ponadpodstawowej. Ćwiczenia polegają na analizie materiałów źródłowych oraz wykonywaniu zadań praktycznych związanych ze sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć z biologii w szkołach ponadpodstawowych.

Strona przedmiotu
320-PS2-1OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-1PEO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z

zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
320-PS2-1POD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela.

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Strona przedmiotu
320-PS2-1PPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-1PSPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej, planuje eksperymenty naukowe lub sposób opracowania i analizy danych opublikowanych (praca przeglądowa), prowadzi eksperymenty/ badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry) lub gromadzi dane literaturowe i dokonuje analiz porównawczych, w tym

statystycznych na bazie danych opublikowanych lub zebranych przez innych członków zespołu badawczego, w którym realizuje pracę dyplomową (praca przeglądowa).

Strona przedmiotu
320-PS2-1PSPII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej, planuje eksperymenty naukowe lub sposób opracowania i analizy danych opublikowanych (praca przeglądowa), prowadzi eksperymenty/ badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry) lub gromadzi dane literaturowe i dokonuje analiz porównawczych, w tym statystycznych na bazie danych opublikowanych lub zebranych przez innych członków zespołu badawczego, w którym realizuje pracę dyplomową (praca przeglądowa).

Strona przedmiotu
320-PS2-2PSPIII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową, opracowuje otrzymane wyniki badań pod względem statystycznym i graficznym.

Strona przedmiotu
320-PS2-2PSPIV brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową, opracowuje otrzymane wyniki badań pod względem statystycznym i graficznym.

Strona przedmiotu
320-PS2-2PWP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 50 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opiekun praktyki

dr Alina Stankiewicz

Praktyka będzie odbywana w szkołach podstawowych wybranych przez studenta (w miejscu zamieszkania).

Strona przedmiotu
320-PS2-1PzOSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-2PPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 50 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-PS2-2PzOPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)