Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok 2st. Pedagogika niestac. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021
380-N2-1YAKU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem wykładów z Antropologii kulturowej jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Strona przedmiotu
380-N2-1YGTP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z Antropologii pedagogicznej zakładają rozważania o podstawowych pojęciach w obszarze wiedzy o człowieku w ujęciu antropologicznym, o antropologii pedagogicznej, jako dyscyplinie związanej z pedagogika. Ponadto przedmiotem refleksji będą wybrane zjawiska pedagogiczne, społeczne i kulturowe.

Strona przedmiotu
380-N2-1YGKG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem realizacji przedmiotu jest przygotowanie studenta do prowadzenia empirycznych badań ilościowych, w szczególności zaś do:

a) wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy badań ilościowych;

b) stosowania podstawowych metod statystycznych w naukach społecznych;

a) operacjonalizacji zmiennych (stosowanie wskaźników i skal);

b) budowania narzędzi badawczych (głównie kwestionariuszy ankiet);

c) wprowadzania i czyszczenia danych z badań ilościowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel a następnie ich przetwarzania i analizy;

d) graficznego ilustrowania wyników badań;

e) interpretacji podstawowych statystyk (statystyki opisowe i analiza związku między zmiennymi ilościowymi – współczynnik korelacji r-Pearsona i jakościowymi – test niezależności chi kwadrat);

f) dbania o etyczne aspekty prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
380-N2-1JAK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-N2-1YEMK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Edukacja międzykulturowa to przedmiot analizujący poblematyke kultury w edukacji. Dyskusje i analizy dotyczą kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczyciela i kształtowania postaw otwartych wychowanków.

Strona przedmiotu
380-N2-1JAN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Grupa Zajęć_ 1 MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Język obcy

Pogłębianie kompetencji leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych i socjokulturowych w komunikowaniu się w języku obcym, w tym doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Czynne posługiwanie się językiem obcym na poziomie językowym B2+ według Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Strona przedmiotu
380-N2-1JRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest przede wszystkim rozwijanie sprawności mówienia na tematy związane z dziedziną nauk pedagogicznych.

Strona przedmiotu
380-N2-1YKWP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest przedstawienie treści związanych ze współczesnymi teoriami i nurtami wychowania oraz wybranymi ideologiami wychowania XX wieku. Teorie te są podstawą konstruowania wiedzy dotyczącej studiowanej problematyki, a także podstawą rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych.

Strona przedmiotu
380-N2-1YGLC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-N2-1YMBS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z założeniami filozoficznymi (ontologiczne, epistemologiczne) i metodologicznymi empirycznych badań społecznych ilościowych i jakościowych; z koncepcjami rozwoju nauki, znaczeniem paradygmatów w rozwoju nauki.

Strona przedmiotu
380-N2-1YGKH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

1.) Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą

stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych.

2.) Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych.

3.) Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Treści przedmiotu:

Specyfika badań jakościowych;

Standardy etyczne w badaniach jakościowych;

Przegląd głównych szkół, orientacji badawczych, strategii i metod badań jakościowych;

Mapa stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych; Sposoby pozyskiwania materiałów empirycznych;

Projektowanie badań jakościowych;

Analiza i interpretacja empirycznych danych jakościowych;

Raportowanie wyników badań jakościowych.

Strona przedmiotu
380-N2-1YPOG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Język pedagogiki – próba budowania systemu kategorialnego różnych odmian pedagogiki współczesnej w kontekście mapy pojęciowej pedagogiki tradycyjnej.

• Powstanie i ewolucja tożsamości pedagogiki.

• Zmiany relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną.

• Wielość współczesnych pedagogii i zróżnicowania ich recepcji.

• Filozoficzne problemy wychowania (ontyczne i aksjologiczne).

• Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad procesami edukacyjnymi (i dyskursami o edukacji).

Strona przedmiotu
380-N2-1YPPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w zakresie problematyki przedmiotu, jako dyscypliny naukowej; kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki edukacyjnej i rzeczywistości wychowawczej na świecie; rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania zjawisk edukacyjnych w ujęciu porównawczym i międzynarodowym.

Student zdobywa wiedzę w zakresie: kulturowo-społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju współczesnej edukacji na świecie, w aspekcie globalnych nierówności społecznych; specyfiki komparatystyki oświatowej jako samodzielnej dyscypliny naukowej, jej przedmiotu, celów, zadań i funkcji; teoretycznych założeń i metodologicznych podstaw międzynarodowych badań porównawczych; narzędzi porównawczych, czyli wskaźników rozwoju nowoczesnych systemów oświatowych, oraz ich znaczenia w kreowaniu krajowej i międzynarodowej polityki oświatowej; analizy porównawczej europejskich i pozaeuropejskich systemów oświatowych

Strona przedmiotu
380-N2-1YPES
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, odbiorem oraz dziełem sztuki, a także zagadnienia związane z wartościami i wartościowaniem w sztuce i kulturze. Studenci dowiadują się o kontekście historycznym zagadnień i o ich pojmowaniu w kulturze współczesnej. Zostają również wyposażeni w kompetencje orzekania o wartościach występujących w sztuce.

Strona przedmiotu
380-N2-1YPOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest: 1) zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu pojęć, koncepcji i metodologii polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, oraz wiedzy o podstawowych założeniach funkcjonowania polityki społecznej jako działalności praktycznej; 2) rozwijanie kompetencji poznawczych i krytycznych w zakresie rozpoznawania i analizowania kwestii społecznych w wymiarze globalnym i lokalnym; 3) zdobycie wiedzy w zakresie problematyki nierówności społecznych w świecie, w wymiarze globalnym i w perspektywie porównawczej; 4) zdobycie wiedzy o pracy socjalnej i sposobach realizacji działań pomocowych państwa, poznanie modeli i strategii realizacji polityki społecznej na świecie.

Strona przedmiotu
380-N2-1YPKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z pogłębionymi zagadnieniami oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami psychologii klinicznej. Podczas zajęć przedstawiana jest problematyka ogólnej psychopatologii i szczegółowej ze wskazaniem na symptomatologię zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń rozwoju, ich etiologię i patomechanizmy. Zostają również omówione wybrane praktyczne zastosowania rozumienia psychopatologii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Student zdobywa również podstawową wiedzę na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Strona przedmiotu
380-N2-1YSEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 50 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-N2-1ORG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konsultacje - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-N2-1JCZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-N2-1YTIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-N2-1YHCD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa autorskiego.

Strona przedmiotu
380-N2-7ZDK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konsultacje - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konsultacje - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)