Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
380-AN2-2BDO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

umiejętność wykorzystania wybranych metod i technik arteterapeutycznych w działalności zawodowej arteterapeutycznej w edukacji.

Zapoznanie z twórczością i sztuką oraz ich wykorzystania w terapii w toku działań edukacyjnych, dydaktycznych

Strona przedmiotu
380-ZPN2-2JBC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZKN2-2HBT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria pracy probacyjnej określa fazę otwierającą proces resocjalizacji jako poszukiwanie zasobów informacji niezbędnych dla wnikliwego rozpoznania problemów. Student zdobędzie wiedzę o metodach wykorzystywanych w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków mającą na celu sformułowanie i późniejszą weryfikację diagnozy dotyczącej osoby osądzonej. Wymóg właściwego sformułowania diagnozy, odpowiadającej indywidualnym potrzebom wychowawczym, który stanowi warunek wyboru właściwych metod i środków oddziaływania wychowawczego omówiony zostanie z równoczesnym uwzględnieniem diagnozy jako stałego elementu obecnego na każdym etapie postępowania resocjalizacyjnego.

Strona przedmiotu
380-ON2-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności diagnozy środowisk wychowawczych

• Przedstawienie studentom metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostek i ich środowisk wychowawczych

• Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy z zakresu diagnozy środowisk wychowawczych.

Strona przedmiotu
380-WN2-2GMM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WN2-2GHG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rys historyczny literatury pięknej dla dzieci. Przykłady najnowszej prozy i poezji dla dzieci w Polsce i na świecie. Pojęcie biblioterapii, arteterapii i zabawy. Konstruowanie projektów z wykorzystaniem elementów biblioterapii i poezjoterapii. Rola literatury w procesie wychowania. Dorobek wybitnych twórców z dziedziny piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks, proza obyczajowa). Recepcja lektury w różnych grupach wiekowych. Estetyczne wartościowanie książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Strona przedmiotu
380-WN2-2GMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Strona przedmiotu
380-ON2-2EPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi i pogłębionymi zagadnieniami dotyczącymi psychoterapii oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami różnych kierunków psychoterapii. Pozwalają poznać ogólne i szczegółowe modele pomocy psychologicznej, poradnictwa oraz poszczególnych szkół psychoterapii oraz podstawy ich praktycznego zastosowania. Dają możliwość ćwiczenia umiejętności z zakresu budowania relacji terapeutycznej (nawiązywania kontaktu, aktywnego słuchania, mentalizowania stanów psychicznych pacjenta).

Strona przedmiotu
380-AN2-2BDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentki z teorią filmoterapii jako samodzielnego rodzaju arteterapii oraz możliwościami praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu filmoterapii podczas działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i innych. Studenci i studentki nabędą umiejętności określania terapeutycznych właściwości dzieł filmowych, rozwiną umiejętność dyskusji, umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania własnej opinii na temat oglądanych obrazów filmowych.

Strona przedmiotu
380-AN2-2BDK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zastosowanie poznanych form manualnych w terapii,

przygotowanie studentów do organizacji zajęć manualnych w terapii

Strona przedmiotu
380-ZKN2-2HDS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami metodyki pracy kuratora sądowego

- zapoznanie studentów z warsztatem pracy kuratora sądowego

- zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z przestępcami - młodocianymi i dorosłymi

- zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości nieletnich i dorosłych

- zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

- wdrażanie do pracy z „żywym klientem” w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych

- nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami systemu resocjalizującego

- kształcenie kompetencji zawodowych

- wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności zawodowej i kontaktach międzyludzkich

- wyrabianie właściwych nawyków metodycznych

Strona przedmiotu
380-ZPN2-2JBK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia:

1. Podstawy resocjalizacji penitencjarnej.

2. Etapy procesu resocjalizacji w zakładzie karnym.

3. Zasady wychowania resocjalizującego w pracy penitencjarnej.

4. Metody resocjalizacji w pracy penitencjarnej.

5. Środki oddziaływania resocjalizacyjnego.

6. Adresaci resocjalizacji penitencjarnej - zróżnicowane grupy odbiorców działań w izolacji więziennej (więźniowie niebezpieczni, młodociani, przestępcy seksualni, itd.)

7. Programy resocjalizacji penitencjarnej i ocena ich skuteczności.

8. Warsztat pracy wychowawcy i psychologa więziennego.

9. Zasady projektowania indywidualnych i grupowych programów resocjalizacyjnych.

10. Metodyka opracowania indywidualnego programu oddziaływań resocjalizacyjnych.

11. Metodyka prowadzenia grupowych programów resocjalizacyjnych, readaptacyjnych.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WN2-2GMN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AN2-2BDM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-AN2-2BDL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WN2-2PKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu studencie zdobędą praktyczną wiedzę o twórczości, rozwiną umiejętności praktyczne (diagnostyczne i metodyczne) oraz rozwiną motywację do twórczej, autorskiej realizacji treści programowych w klasach I-III szkoły podstawowej, poprzez stymulowanie ich twórczej aktywności w różnych dziedzinach: plastycznej, językowej, muzycznej i ruchowej.

Strona przedmiotu
380-ZKN2-2HDN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZPN2-2JBD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ZKN2-2HDL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student zostanie zapoznany z podstawowymi aktami prawnymi opisującymi zadania kurateli sądowej w Polsce. Dzięki realizacji przedmiotu student będzie potrafił scharakteryzować instytucję kurateli w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych. W szczególności będzie potrafił wskazać różnice między dozorem a nadzorem, a także omówić zadania, obowiązki i uprawnienia kurateli sądowej lub osoby objętej dozorem/nadzorem kuratorskim z perspektywy kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Strona przedmiotu
380-ZPN2-2JBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON2-2ADI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu profilaktyki społecznej (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności profilaktyki problemów społecznych

Strona przedmiotu
380-WN2-2GML brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez studenta umiejętności niezbędnych do efektywnej i innowacyjnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci wzbogacą umiejętności planowania i organizacji interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form; doskonalić będą kompetencje w zakresie stymulowania i wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, optymalnej realizacji założeń pracy opiekuńczo- wychowawczej, tworzenia zespołu klasowego.

Strona przedmiotu
380-AN2-2PAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejętności interpretacji dzieł artystycznych i innych wytworów kultury w oparciu o psychologię głębi. Umiejętność ta może pozwolić na stawianie diagnoz społecznych oraz prognozować niebezpieczeństwa czyhające na jednostkę i kulturę w przyszłości.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)