Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
380-ON2-2DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności diagnozy środowisk wychowawczych

• Przedstawienie studentom metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostek i ich środowisk wychowawczych

• Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy z zakresu diagnozy środowisk wychowawczych.

Strona przedmiotu
380-WN2-2GMM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej. Studentki i Studenci są zapoznawani z podstawowymi teoriami wykorzystywanymi w edukacji odnoszącej się do różnych aspektów zdrowia dziecka, systemu rodzinnego/ systemów społecznych. Założeniem przedmiotu jest przygotowywanie młodzieży akademickiej do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, oraz realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Strona przedmiotu
380-WN2-2GHG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rys historyczny literatury pięknej dla dzieci. Przykłady najnowszej prozy i poezji dla dzieci w Polsce i na świecie. Rola literatury w procesie wychowania. Dorobek wybitnych twórców z dziedziny piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks, proza obyczajowa). Recepcja lektury w różnych grupach wiekowych. Estetyczne wartościowanie książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Strona przedmiotu
380-WN2-2GMO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Strona przedmiotu
380-ON2-2EPS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi i pogłębionymi zagadnieniami dotyczącymi psychoterapii oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami różnych kierunków psychoterapii. Pozwalają poznać ogólne i szczegółowe modele pomocy psychologicznej, poradnictwa oraz poszczególnych szkół psychoterapii oraz podstawy ich praktycznego zastosowania. Dają możliwość ćwiczenia umiejętności z zakresu budowania relacji terapeutycznej (nawiązywania kontaktu, aktywnego słuchania).

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnicy kulturowej w komunikacji społecznej w zarządzaniu oraz ćwiczenie generowania sytuacji tworzących atmosferę dialogu i współpracy w sytuacji istnienia różnic kulturowych. Dotyczy to zwłaszcza różnic kulturowych o charakterze religijnym i narodowym zarówno w odniesieniu do autochtonicznych mieszkańców północno-wschodniej Polski jak również imigrantów.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WN2-2GMN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności: rozpoznawania sporów szkolnych oraz możliwości ich bezstronnego rozstrzygania; analizy sytuacji konfliktowych w oświacie; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.). Studenci nabędą umiejętność efektywnej organizacji mediacji, jako metody rozwiązywania konfliktów; umiejętność planowania działań mediacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; umiejętność zarządzania konfliktem. Nabędą wiedzę na temat możliwości organizacji mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych oraz kompetencje w zakresie kreatywnego poszukiwania rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-WN2-2PKR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu studencie zdobędą praktyczną wiedzę o twórczości, rozwiną umiejętności praktyczne (diagnostyczne i metodyczne) oraz rozwiną motywację do twórczej, autorskiej realizacji treści programowych w klasach I-III szkoły podstawowej, poprzez stymulowanie ich twórczej aktywności w różnych dziedzinach: plastycznej, językowej, muzycznej i ruchowej.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON2-2ADI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu profilaktyki społecznej (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności profilaktyki problemów społecznych

Strona przedmiotu
380-WN2-2GML brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez studenta umiejętności niezbędnych do efektywnej i innowacyjnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci wzbogacą umiejętności planowania i organizacji interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form; doskonalić będą kompetencje w zakresie stymulowania i wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, optymalnej realizacji założeń pracy opiekuńczo- wychowawczej, tworzenia zespołu klasowego.

Strona przedmiotu
380-WN2-2AJP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; modeli pracy terapeutycznej i pedagogicznej, zasad konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych (IPET) oraz projektowania zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej oraz założeń uniwersalnego projektowania przestrzeni edukacyjnej i społecznej dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON2-2GMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-MN2-2GKT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON2-2GMS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

· Zapoznanie z modelowymi działaniami doradców oraz metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy z klientem.

· Zapoznanie z elementarną wiedzą oraz umiejętnościami działań poradniczych podejmowanych względem rodziny.

· Opanowanie warsztatu pracy doradcy rodziny, poprzez nabycie umiejętności pomocnych w wykorzystywaniu technik w zależności od wybranego modelu działania, specyfiki problemu oraz kontekstu sytuacyjnego.

· Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem wybranych technik w pracy z klientem.

Strona przedmiotu
380-ON2-2GMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu opieki i wsparcia rodziny w Polsce (aspekty prawne)

- przygotowanie studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy wychowawczej oraz umiejętności odpowiedniego doboru środków i metod do realizacji zajęć w grupie

Strona przedmiotu
380-ON2-2ADK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zapoznanie z systemowym rozumieniem rodziny.

- Zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi pomocnymi w pracy z dzieckiem i rodziną.

- Ukazanie form pomocy terapeutycznej skierowanej do dziecka i rodziny.

- Zapoznanie z indywidualnymi i grupowymi formami pracy z rodziną.

Celem zajęć jest opanowanie przez studenta umiejętności stosowania metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Poprzez udział w warsztacie studenci będą przygotowani do pracy bezpośrednio w środowisku rodziny. Nabędą wiedzę na temat możliwości organizowania pomocy rodzinie w placówkach pomocowych oraz kompetencje w zakresie kreatywnego poszukiwania rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań wychowawczych.

Strona przedmiotu
380-WN2-2GMK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ideą przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najnowszymi tendencjami w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na świecie. Dokonany zostanie przegląd interesujących koncepcji teoretycznych, rozwiązań praktycznych oraz ich analiza i ocena z punktu widzenia rozwoju dziecka.

Strona przedmiotu
380-ON2-2GTI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładów i zajęć konwersatoryjnych poruszane będą zagadnienia związane z problemami: społeczeństwa obywatelskiego, zachowań społecznych, aktywizacji, zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia, specjalnym potrzebom społecznym grup odmiennych kulturowo.

Strona przedmiotu
380-ON2-2ADL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy studentów dotyczącej środowisk wychowawczych, mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie w nich zagrożeń dla procesu rozwoju dziecka.

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie w zakresie przedmiotu ma na celu zapoznanie studentów z problematyką skutecznego i efektywnego zarządzania funduszami w edukacji (m.in. w kontekście funkcjonowania gospodarki polskiej w ramach uregulowań UE).

Strona przedmiotu
380-MN2-2GKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

• doprowadzenie do poprawnego posługiwania się podstawowymi pojęciami o jakości oraz o zarządzaniu jakością;

• zapoznanie z funkcjami, zakresem i znaczeniem zarządzania jakością jako niezbędnych elementów sprawnego funkcjonowania nowoczesnej oświaty;

• doprowadzenie do rozumienia znaczenia jakości we współczesnym świecie;

• nabycie umiejętności poprawnego rozwiązywania wybranych problemów dotyczących narzędzi mających zastosowanie w zarządzaniu jakością;

• kształtowanie umiejętności stosowania właściwie dobranych metod i technik w zarządzaniu jakością w oświacie.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)