Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo zawodowe 0800-SS1-3AHR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Belbin, R.M., Twoja rola w zespole. Gdańsk 2002

2. Bolles, R. N., Spadochron. Praktyczny podręcznik dla planu¬jących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Warszawa 1993

3. Czerwińska-Jasiewicz, M., Decyzje młodzieży dotyczące włas¬nej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne). Warszawa 1997

4. Drogosz-Zabłocka, E., Trzeciak, W. (red.), Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego. Nowe problemy i zadania. Warszawa 2001

5. Falkowska I., Decyzje zawodowe młodzieży. Nowa Edukacja Zawodowa, 2001, nr 5-6, s. 17-20

6. Fatyga B., Polska młodzież w okresie przemian, (w:) M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2002

7. Gllading S.T., Poradnictwo zawodowe zajęcie wszechstronne. Warszawa 1994

8. Jeż A., Jak zaplanować karierę? – Miniporadnik, (w:) J. Wanielista (red.), Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy, Akademickie Biuro Karier. Warszawa 2003

9. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2004

10. Kwiatkowski S.M., Symela, K., Standardy kwalifikacji zawodo¬wych. Warszawa 2001

11. Martindale J., Teorie wyboru zawodu, uczenia się społecznego i czynniki kształtujące podejmowanie decyzji, (w:) H. Skłodowski (red.), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania, Łódź 1999

12. Oleksyn T. , System ocen rozwoju zawodowego i awansów. War¬szawa 1998

13. Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa 2002

14. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru za¬wodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003

15. Podolska-Filipowicz E., Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego. Bydgoszcz 1996

Efekty uczenia się:

Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata. Posiada wiedzę z obszaru prawa, ekonomii i zarządzania, nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce– sprawdzian z przyswojonych treści

Potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości. Potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej – konsultacje, dyskusja

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia – konsultacje, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

- Dopuszczalna jest jedna nieobecność studenta na zajęciach, której wykorzystanie wciąż umożliwia zaliczenie przedmiotu. Nieobecności

zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

- Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z konwersatorium (obecność, aktywność, referat) i egzaminu (test) z treści realizowanych na wykładach.

- Do uzyskania z egzaminu oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Poradnictwo zawodowe i doradztwo – podstawowe pojęcia i spory definicyjne.

2. Diagnoza aktualnego stanu zapotrzebowania na poradnictwo zawodowe – poradnictwo profesjonalne i nieprofesjonalne.

3. Marketing usług na rynku pracy.

4. Cykle życia człowieka a rozwój kariery zawodowej.

5. Czynniki indywidualne i społeczne warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

6. Czynniki wspierające rozwój zawodowy.

7. Rola i zadania nauczyciela/doradcy zawodowego jako osoby wspierającej ucznia w dokonywaniu wyboru zawodu i podejmowaniu decyzji.

8. Szkolny doradca zawodu. Doradca zawodowy – typologie doradców i ich klientów.

9. Tendencje zmian na europejskich rynkach pracy.

10. Wprowadzenie na rynek pracy osób 50+ w wymiarze krajowym i europejskim.

11. Aktywizowanie i wspieranie jednostek oraz rodzin w kierunku przezwyciężenia wykluczenia zawodowego i społecznego.

12. Działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego.

13. Wymogi formalne dotyczące dokumentów aplikacyjnych (m.in. list motywacyjny, curriculum vitae i inne)

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A204
Krzysztof Czykier 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.