Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo zawodowe 0800-SS1-3AHR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bańka A., Zawodoznawstwo doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań 1995.

2. Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M.(red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2006.

3. Dominiak T., Etyka pracownika socjalnego w działaniu: Ethos i profesjonalizm, „Praca Socjalna” 1/2005.

4. Drabik-Podgórna V., Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich. Kraków 2005.

5. Drabik-Podgórna V. (red.), Poradnictwo między etyką a techniką. Kraków 2007.

6. Drogosz-Zabłocka, E., Trzeciak, W. (red.), Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego. Nowe problemy i zadania. Warszawa 2001.

7. Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków 2005.

8. Kukla D., Bednarczyk Ł., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Warszawa 2010.

9. Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

10. Parzęcki R., Symela K., Zawadzki B., Orientacja i Poradnictwo zawodowe. Materiały informacyjno-metodyczne. Radom 1995.

11. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006.

12. Tokarz J, „Rynek pracy a osoby bezrobotne. 50+ - bariery i szanse". Warszawa (materiały konferencyjne).

13. Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Warszawa 1993.

14. Wojtasik B., Poradnictwo zawodowe [w:] Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. IV. Warszawa 2005.

15. Wołk Z., Całożycioweporadnictwo zawodowe. Zielona Góra 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa i zawodowego i personalnego. Toruń 2005.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany porado znawczego dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004.

3. Kołaczek B., Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu. „Polityka Społeczna" 2009 nr 5-6.

4. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003.

5. Skłodowski H.(red.), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania. Tom I i II. Łódź 2005.

6. Stopińska - Pająk A.(red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W04 Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskie;

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, praca w grupach, kolokwium.

K_W08 Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami;

Sposób weryfikacji efektu: praca w grupach, wizyty studyjne w placówkach, kolokwium.

K_W12 Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z obszaru prawa, ekonomii, nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce;

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć, kolokwium.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U15 Student potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej;

Sposób weryfikacji efektu: praca w parach/w grupach; gry symulacyjne; praca z tekstem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja prowadzona podczas zajęć, praca w grupach podczas zajęć; konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- obecność na ćwiczeniach;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych;

- aktywność.

Formą końcowego zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium (zaliczenie na ocenę) – pytania mieszane: zamknięte i półotwarte. Dodatkowo na ocenę końcową wpływa liczba zdobytych punktów za aktywność na zajęciach w ciągu całego semestru.

51% punktów uzyskanych przez studenta w trakcie trwania semestru oraz z kolokwium zaliczeniowego (łącznie) jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z ćwiczeń z przedmiotu Poradnictwo zawodowe.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedne ćwiczenia [2 godz.].

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę poradnictwa zawodowego. [2h]

2. Cele, zadania oraz rodzaje poradnictwa zawodowego. [2h]

3. Osoba doradcy zawodowego - wiedza, kompetencje, umiejętności. [2h]

4. Metody i techniki pracy stosowane w poradnictwie zawodowym. [2h]

5. Budowanie kariery zawodowej. Fazy rozwoju zawodowego. Gra symulacyjna. [2h]

6. Wypalenie zawodowe w pracy pracownika socjalnego. Profilaktyka oraz formy zapobiegania temu zjawisku. [2h]

7. Wyzwania współczesnego rynku pracy. [2h]

8. Podsumowanie przedmiotu. Kolokwium. [1h]

Metody dydaktyczne:

- praca warsztatowa;

- wizyty studyjne w placówkach pomocowych w Białymstoku;

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej;

- dyskusja prowadzona podczas zajęć;

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia);

- praca indywidualna;

- analiza treści/ praca z tekstem;

- burza mózgów;

- gra symulacyjna;

- prezentacje multimedialne;

- konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, (sala nieznana)
Joanna Gregorczuk 19/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, (sala nieznana)
Joanna Gregorczuk 20/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, (sala nieznana)
Joanna Gregorczuk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.