Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych 0800-OS1-3GOU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Badora S. (2005). Dom dziecka. (w:) Brągiel J., Badora S. (Red.) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole

Błaszczyk B., Posłuszna-Owcarz M. Praca z rodzinami wychowanków, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 3

Cieślik A., Ligus R., Szecówka-Nowak M. i wsp., (2013). Indywidualny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli. Wrocław: FEM

Golczyńska-Grondas A. (2004). Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kraków

Jagieła J., Trudny uczeń w szkole, pdf

Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa

Kur J. Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną zalety i ograniczenia, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 2

Liciński M. (2014). O przemocy. Warszawa: Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Pawełczak K. (2012), Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością (w:) M.Buchnat, B.Tylewska-Nowak (Red.) Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, Warszawa: Difin

Piekarski J. , Marynowicz-Hetka E. Projekt działania i jego funkcje

Polkowski T. Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2002, nr 3

Polkowski T. Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach instytucji opiekuńczo- wychowawczej. Towarzystwo NASZ DOM 2004,2005,2006

Prochaska J.O. Norcross J.C. , Diclemente C.C.(2008). Zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany, który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki. Warszawa

Sarnat-Ciastko A (2015), Tutoring w polskiej szkole

Sołbut A. (2014). Wspieranie w rozumnym rodzicielstwie na przykładzie dobrych praktyk preferowanych w świetlicach dla dzieci, (w:) S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (Red.) Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania, Tarnobrzeg

Sołbut A. (2015). Pomocowość vs pozorność działań służb socjalnych w odniesieniu do rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty (w:) P.Kwiatkowski, A.Szecówka, D.Kowalczyk (Red.). Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wrocław

Z opieki w dorosłość. Model usamodzielnienia. (2014). Warszawa: Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199), z póź. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532)

Literatura uzupełniająca:

Deptuła M. (Red.) (2005). Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz

Deptuła M. (Red.) (2006). Diagnostyka, profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz

Gajewska G. (1997). Problemy-dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra

Gajewska G., Bazydło-Stodolna K.,(2005). Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra

Kozłowska A. (2000). Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa

Musiał M., (2017). Dobra relacja. Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Mamania

Rybczyńska. D (Red.) (2003). Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków

Skałbania B. (2011), Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków

Stierlin H., Rucke-Embden I. Wetzel N., Wirsching M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: GWP

Szostak S., Tabaka A. (2004), Porozmawiajmy o agresji Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego, Kraków

Trempała J. (Red.), (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzą

K_W15

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Umiejętności

K_09

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczne

K_U10

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań

pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania

oraz przewidywać skutki planowanych działań

Kompetencje społeczne

K_K02

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

K_K08

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Celem jest nabycie przez studentów umiejętności planowania pracy pedagogicznej ukierunkowanej na indywidualizację oddziaływań w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien:

-znać procedury organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

-znać główne założenia teoretyczne dotyczące projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych,

-analizować i interpretować wyniki wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka na potrzeby planowania zindywidualizowanych oddziaływań pedagogiczno-psychologicznych,

-formułować założenia i cele indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych, dobierać metody i środki ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów,

-analizować treści programów pedagogiczno-psychologicznych pod kątem dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,

-opracować własną propozycję indywidualnego programu pedagogiczno-psychologicznego,

-wykazywać się otwartością na podejmowanie działań związanych z udzielaniem pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- frekwencja nie mniejsza niż 80%; dopuszczalne dwie nieobecności usprawiedliwione (jedna nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach)

- aktywność na zajęciach

- ocena efektów pracy zespołowej (przygotowanie wystąpienia na zajęcia )

- przygotowanie projektu programu pedagogiczno-psychologicznego

Zakres tematów:

1.Teoretyczne podstawy projektowania i realizacji programów pedagogiczno-psychologicznych. Organizacja zajęć – omówienie warunków zaliczenia przedmiotu

2. Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych

3. Relacje rówieśnicze i ich znaczenie w budowaniu wiedzy o sobie i świecie społecznym

4. Uczeń trudny w szkole. Przykłady trudnych zachowań (wg J.Jagieły). Praca z uczniem trudnym

5. Agresja i przemoc – programy przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży (przykłady odnoszące się do różnych okresów rozwojowych)

6. Diagnoza psychopedagogiczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

7. Dziecko uzdolnione. Tutoring. Indywidualny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów uzdolnionych

8.Tożsamość wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z opieki w dorosłość. - Model usamodzielnienia

9. Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej

Praca nad projektami na zajęciach ćwiczeniowych

10.Wieloaspektowa ocena funkcjonowania dziecka - analiza przypadków

11. Formułowanie zaleceń do pracy z dzieckiem- analiza indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz potencjałów rozwojowych.

12. Współpraca z rodzicami i instytucjami /partnerami w zakresie udzielania indywidualnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

13. Projektowanie scenariuszy zajęć pedagogiczno-psychologicznych – struktura, treści, organizacja i przebieg zajęć

14., 15. Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, prezentacja, dyskusja grupowa, metoda projektowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 każda środa, 10:15 - 11:45, sala C2.2
Irena Parfieniuk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.