Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa 0700-PS5-1HPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

2) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

3) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

4) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

5) T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1) A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

2) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

3) A. Lityński: Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002;

4) A. Lityński: Historia prawa radzieckiego 1917-1991. Krótki kurs w: “Miscellanea Historico-Iuridica”, t. III, Białystok 2005, s. 139-175;

5) T. Maciejewski: Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000;

6) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

7) K. Sójka-Zielińska: Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- K_W02;

- Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego i obcego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11;

- Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07.

Umiejętności:

- Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KU_02;

- Student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KU_04;

- Student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KU_11

Kompetencje społeczne:

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KK_01;

- Student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KK_06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć w formie ustnej podczas dyżurów prowadzącego ćwiczenia. Niezaliczenie drugiej i kolejnych nieobecności skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie: 2 kolokwia: na auli – piszą wszystkie grupy jednocześnie:

Pierwsze kolokwium - w piątek 30 listopada 2018 (godzina zostanie podana wkrótce)– materiał do 1918 roku;

Drugie kolokwium – pod koniec stycznia 2019 r. (termin podany zostanie w styczniu) – materiał od 1918 roku.

Zakres tematów:

1) Periodyzacja dziejów prawa w Europie i w Polsce (1-5.X. 2018).

2) Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej Europie. Rola prawa kanonicznego w Europie. Proces rzymsko-kanoniczny (8-12.X. 2018)

3) Postępowanie sądowe w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Proces inkwizycyjny (15-19.X. 2018).

4) Próby kodyfikacji prawa w Polsce przedrozbiorowej (22-26.X. 2018).

5) Wkład absolutyzmu w rozwój ustroju i prawa 29-31.X. 2018).

6) Powstanie i ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 5-9.XI. 2018).

7) Kodeksy napoleońskie na ziemiach polskich (19-23.XI. 2018).

8) Ustrój w Europie doby Restauracji i jego przemiany do I wojny światowej (26-30.XI. 2018).

9) Kształtowanie się procesu mieszanego w Polsce i Europie (3-7.XII. 2018).

10) Komisja Kodyfikacyjna II RP i jej dorobek (10-14.XII. 2018).

11) Szkoła socjologiczna w prawie karnym i kodeks Makarewicza (17-21.XII. 2018).

12) Organizacja administracji publicznej w II RP (14-18.I. 2019).

13) Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej (21-25.I. 2019).

14) Prawo karne w Polsce Ludowej (28.I.- 1.II. 2019).

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie określonych zadań uaktywniających studentów, związanych z wykorzystaniem tekstów źródłowych z historii prawa polskiego i powszechnej historii prawa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 14:15, sala 312
każdy poniedziałek, 11:30 - 14:00, sala 312
Piotr Fiedorczyk, Piotr Kołodko, Mariusz Mohyluk 25/ szczegóły
2 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:30 - 17:15, sala 312
każdy poniedziałek, 14:30 - 17:00, sala 312
Piotr Fiedorczyk, Karol Kuźmicz 27/ szczegóły
3 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:15 - 16:45, sala 311
każdy poniedziałek, 14:15 - 16:45, sala 311
Marcin Łysko 25/ szczegóły
4 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 14:00, sala 311
każdy poniedziałek, 11:30 - 14:00, sala 311
Marcin Łysko 27/ szczegóły
5 każdy wtorek, 9:45 - 12:15, sala 307
Marcin Łysko 27/ szczegóły
6 każdy czwartek, 12:30 - 15:00, sala 309
Karol Kuźmicz 27/ szczegóły
7 każdy czwartek, 9:45 - 12:15, sala 309
Karol Kuźmicz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.