Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2015

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca:

Efekty uczenia się:

Wykład:

Wiedza: K_W10 – forma weryfikacji egzamin pisemny

Umiejętności K_U11, K_U07 – forma weryfikacji egzamin pisemny.

Ćwiczenia:

Wiedza: K_W07 – forma weryfikacji: ocena uczestnictwa w zajęciach, kolokwium pisemne

Umiejętności: K_U07 – forma weryfikacji: ocena rozpoznawania rodzajów przepisów prawnych i norm prawnych zawartych w przedstawianych fragmentach aktu prawnego.

Kompetencje społeczne: K_K06 – ocena pracy w wyznaczonych grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, 90 minut, 3 zagadnienia opisowe z zagadnień podanych uprzednio.

warunek dopuszczenia do egzaminu –uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

Obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6.

Kolokwium pisemne: 90 minut, 3 zagadnienia opisowe i 3 definicje z listy podanej wcześniej – maksymalnie 18 pkt.

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest uzyskanie 9 pkt.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka prawoznawstwa jako dyscypliny naukowej nauk prawnych; norma prawna a inne normy społeczne 2 godz.

2. Język prawny i język prawniczy 2 godz.

3. Konstruowanie normy prawnej na gruncie przepisów prawa 2 godz.

4. Pierwotne i pochodne sytuacje prawne, uprawnienie, kompetencja, obowiązek prawny; sposoby wyrażania w tekście prawnym. Prawo podmiotowe – pojęcie. 2 godz.

5. Porządek prawny jako uporządkowany zbiór przepisów prawnych 6 godz:

A. Hierarchia aktów prawnych. Istota supremacji konstytucji i jej ochrona. Zagadnienie prymatu ustawy.

B. Podział materialny (poziomy) porządku prawnego.

C. Prawo publiczne i prawo prywatne.

D. Prawo materialne i prawo proceduralne.

6. Stosowanie prawa jako stosowanie norm konstruowanych na gruncie przepisów prawa 10 godz.:

Klasyfikacja faktow prawnych. Trzy stadia stosowania prawa:ustalenie stany faktycznego. Domniemania prawne. Ustalenie przepisów i norm obowiązujących. Wykładnia prawa. Subsumpcja i reguły kolizyjne.

Rozdzielność sfer stanowienia i stosowania prawa.

7. Praworządność. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe i europejskie.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 313
Anetta Breczko 177/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.