Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 0700-PS5-2PKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

2) L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2016.

3) A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03; sposób weryfikacji: egzamin pisemny

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07; sposób weryfikacji - egzamin pisemny

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego systemu z prawem Unii Europejskiej - K_W09; sposób weryfikacji - egzamin pisemny

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11; sposób weryfikacji : egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczalności do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin pisemny 2 pytania opisowe z części ogólnej i 2 pytania z części szczególnej. Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Wykład:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Czas popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

Immunitety

III.

Czyn.

Społeczna szkodliwość czynu.

Przestępstwo.

Wina.

Zbrodnie i występki.

IV.

Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociani; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

V.

Okoliczności wyłączające winę.

Typ przestępstw: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: art. 148 – 162 k.k.

VI.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu art. 163 – 172 k.k.

VII.

Formy stadialne przestępstwa (przygotowanie; usiłowanie; dokonanie).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: art. 173 – 180 k.k.

VIII.

Formy zjawiskowe przestępstwa (podżeganie; pomocnictwo; odpowiedzialność podżegacza i pomocnika; sprawstwo i współsprawstwo; sprawstwo kierownicze i polecające).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności art. 189 – 193 k.k.

IX.

Realny zbieg przestępstw.

Zbieg przestępstw pozorny.

Ciąg przestępstw.

Przestępstwo trwałe.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności: art. 197 – 205 k.k.

X.

Zbieg przepisów ustawy.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej: art. 212 – 217 k.k., przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: art. 207,208 k.k.

XI.

Kary (system kar; kara grzywny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności; kara 25 lat pozbawienia wolności; kara dożywotniego pozbawienia wolności).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego: art. 222, 223, 226, 228, 229, 231 k.k.

XII.

Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, art. 232-240, 244, 244a k.k.

XIII.

Wymiar kary.

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmiana kary orzeczonej.

Obostrzenie kary.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

Typy przestępstwa: przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu art. 252, 258, 263 k.k.

XIV.

Instytucje probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko mieniu: art. 278 – 295 k.k.

XV.

Recydywa.

Kara łączna.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: art. 296, 296b, 299 k.k.

XVI.

Środki zabezpieczające.

Ułaskawienie i amnestia.

Przedawnienie.

Zatarcie skazania.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: art. 310 i 312 k.k.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniony prezentacjami medialnymi, konsulatcje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:35, sala 215
Grażyna Szczygieł, Emil Pływaczewski 189/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.