Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 0700-PS5-3PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

- L. Etel (red.), R. Dowgier, G. Liszewski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

- P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

- R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

- B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008

- L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017

- R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

- R. Dowgier, Prawo podatkowe - materiały dydaktyczne, (do pobrania na stronie: temda2.uwb.edu.pl)

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: kolokwium

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: kolokwium

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: przygotowanie projektu pism procesowych

K_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania/metoda weryfikacji: ćwiczenia praktyczne

K_K07 - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/metoda weryfikacji: ćwiczenia praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób. Zaliczenie ma formę pisemną i składa się z 2 części:

1) test - maksymalna ocena: 3

2) 2 kazusy - ich prawidłowe rozwiązanie odpowiednio daje ocenę wyższą niż 3.

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej:

Zajęcia nr 1. - 2 godz.

- Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

- Jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

Zajęcia nr 2.- 2 godz.

- Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,

- Podatek - definicja i elementy konstrukcyjne

- Strony stosunku podatkowoprawnego

- Podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności

Zajęcia nr 3. - 2 godz.

- Organy podatkowe i ich właściwość

- Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- Powstawanie zobowiązań podatkowych

- Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

Zajęcia nr 4. - 2 godz.

- Oszacowanie

- Terminy płatności

- Zaległość podatkowa

- Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

- Opłata prolongacyjna

Zadanie praktyczne - rozwiązanie kazusów związanych z obliczaniem terminów płatności podatku

Zajęcia nr 5. - 2 godz.

- Nieefektywne i efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

- Zapłata podatku

- Pobór podatku przez płatnika i inkasenta

- Potrącenie

- Przeniesienie własności rzeczy lub praw

- Umorzenie

- Przedawnienie

- Zaniechanie poboru

- Zaliczenie nadpłaty

- Zwolnienie z art. 14 m Ordynacji podatkowej

Zajęcia nr 6. - 2 godz.

- Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

- Ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

- Nadpłata

- Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników

- Rachunki

- Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Zajęcia nr 7. - 2 godz.

- Procedury podatkowe

- Pojęcie postępowania podatkowego

- Zasady ogólne postępowania podatkowego i ich znaczenie

Zajęcia nr 8. - 2 godz.

- Podmioty postępowania podatkowego

- Wyłączenie organu i pracownika organu

- Wszczęcie postępowania

- Wnioski i podania

- Doręczenia pism w postępowaniu podatkowym

- Wezwania

Zadanie praktyczne - analiza wybranych wzorów pism procesowych

Zajęcia nr 9. - 2 godz.

- Postanowienia

- Decyzje

- „Urzędowe” interpretacje prawa podatkowego

Zadanie praktyczne - przygotowanie projektu decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

Zajęcia nr 10. - 2 godz.

- Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji

- Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji

Zadanie praktyczne - przygotowanie projektu odwołania od decyzji podatkowej

Zajęcia realizowane w formie e-learningu:

Moduł 1. - 2 godz.

- Wykonalność decyzji podatkowych

- Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Moduł 2. - 2 godz.

- Następstwo prawne w prawie podatkowym

- Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Moduł 3. - 2 godz.

- Metryka sprawy podatkowej

- Protokoły i adnotacje

- Zawieszenie i umorzenie postępowania

- Dowody w postępowaniu podatkowym

- Rozprawa podatkowa

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Moduł 4. - 2 godz.

- Czynności sprawdzające

- Kontrola podatkowa

- Informacje podatkowe

Proponowane aktywności:

- analiza tekstów źródłowych

- rozwiązanie testu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte są na części realizowanej w formie stacjonarnej w wymiarze 20 godz. oraz e-learningu w wymiarze 8 godz. Część stacjonarna opiera się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Wymaga to od studentów samodzielnego przygotowywania określonych przez prowadzącego ćwiczenia partii materiału, co jest weryfikowane w trakcie zajęć. W oparciu o posiadaną wiedzę studenci będą przygotowywali wybrane pisma procesowe. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani są po dokonaniu analizy udostępnionych materiałów źródłowych, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 211
Grzegorz Liszewski 26/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 211
Grzegorz Liszewski 24/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 215
Grzegorz Liszewski 27/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 215
Rafał Dowgier 26/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 213
Mariusz Popławski 27/ szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 213
Mariusz Popławski 30/ szczegóły
7 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 213
Mariusz Popławski 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.