Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.2 0800-PIWN1-3GOL2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2016) Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu,. Kraków, Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012) Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu, Kraków, Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2015) Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później, Kraków, Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków, Warszawa, WSIP.

Jaszczyszyn, E. (2010) Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu

a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Krasoń K. (1999) Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.

Kamińska K. (1999) Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sachajska E. (1987) Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa.

Schaffer H. R.(2005) Psychologia dziecka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Węglińska, M. (2000) Jak pracować z obrazkiem, Kraków, Wyd. Impuls.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09 – weryfikacja: ocena z kolokwium

2. Ma elementarna wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16 – weryfikacja: ocena z kolokwium

3. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów - K_U08 weryfikacja: aktywność podczas zajęć

4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09 weryfikacja: ocena pracy podczas zajęć

5. Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - K_U10 – weryfikacja: ocena z przygotowania zajęć praktycznych

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - K_U13 weryfikacja ocena efektów pracy zespołowej podczas zajęć

7. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac - K_K08 weryfikacja: aktywny udział w ćwiczeniach oraz przygotowanie się do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

-frekwencja nie mniejsza niż 70% - 14 h (możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona podczas zajęć 3 h)

-zaliczenie kolokwium na minimum 51%;

-przygotowanie zajęć praktycznych z edukacji matematycznej.

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

51% punktów możliwych do zdobycia jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta: ocena efektów pracy indywidualnej – kolokwium, ocena pracy grupowej – przygotowanie działań praktycznych podczas zajęć w oparciu o literaturę.

Zakres tematów:

Edukacja matematyczna w przedszkolu (trudności w uczeniu się matematyki, analiza uwarunkowań psychologicznych rozwoju umysłowego dziecka, opracowanie teoretyczne i praktyczne zagadnień: orientacja przestrzenna, rytmy w edukacji, liczenie, dodawanie i odejmowanie, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią, mierzenie długości i mierzenie płynów, waga i ważenie, konstruowanie gier planszowych, mierzenie czasu – kalendarz). Formy rozwijania mowy i myślenia (ćwiczenia ortofoniczne, słownikowo-gramatyczne, zagadki, metafory, opowiadanie dzieci i nauczyciela, inscenizacje literatury dziecięcej, praca z obrazkiem i historyjką obrazkową, rozmowa, praca z wierszem). Wczesna nauka czytania.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda zajęć praktycznych, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 13:45 - 17:00, sala A208
Monika Żak-Skalimowska 22/ szczegóły
2 każda niedziela, 10:15 - 13:30, sala A208
Monika Żak-Skalimowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.