Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i organizacja pracy w przedszkolu 0800-PIWN1-3GOM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Królica M., Planowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu - nowe wymagania, jakość, praktyczne rozwiązania, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2007, nr 1.

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Materiały szkoleniowe ORE (2015) https://

www.ore.edu.pl, data dodania: 2015-02-02

Pytlarczyk J. (2007)Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole, Warszawa: Wyd. Juka

Szymańska- Teliczek A. Podstawy prawne działalności przedszkola –przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem. Warszawa: Instytut

Europejski

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach i procedurach stosowanych w praktyce wychowania przedszkolnego: K_W16

2. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych występujących w procesie edukacji przedszkolnej: K_U02

3. Student potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z edukacją w przedszkolu: K_U09

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w przedszkolu: K-U10, K_U11

1. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki: K_K05

2. Student jest wrażliwy na przedszkolne problemy edukacyjne, gotowy do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne: K_K07

3. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności na wykładach oraz aktywności w toku dyskusji dydaktycznych

Zakres tematów:

Formalno-prawne podstawy planowania i dokumentowania pracy w przedszkolu. Dokumentacja pedagogiczna pracy przedszkola -

dokumenty opracowane przez zespół nauczycieli: statut, regulaminy organów kolegialnych, koncepcja pedagogiczna pracy przedszkola,

roczny plan pracy przedszkola, program wychowawczy, program profilaktyczny, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli.

Dokumenty opracowane indywidualnie przez nauczycieli: programy własne, planowanie miesięczne, dziennik zajęć, dokumentacja

obserwacji rozwoju dzieci i wyników diagnozy przedszkolnej, indywidualne programy rozwojowe dla dzieci wymagających wsparcia lub w

celu rozwijania zdolności, dokumentacja współpracy z rodzicami, dokumentacja własnego rozwoju zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 15:15, sala A6
Elżbieta Jaszczyszyn 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.