Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystentura rodziny 0800-SN1-2XGWU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

G. Brotherton, H. Davis, G. McGillivray, Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapetyczna z rodzinami. Kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny, CRZL, Warszawa 2014.

C. Sutton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Warszawa 2016.

I. Krasiejko, F. Bronk, M. Jezior i in., Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017.

I. Krasiejko, Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.

Czasopiśmiennictwo pedagogiczne.

Ustawodawstwo socjalne.

Efekty uczenia się:

Student:

zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo K_W03 dyskusja, konsultacje

zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania K_W09 dyskusja, konsultacje

potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawnej i ekonomicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych K_U02 dyskusja, konsultacje

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania K_U04 dyskusja, konsultacje

ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki K_K03 dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu na podstawie pracy pisemnej zaliczeniowej oraz aktywności na zajęciach stacjonarnych i z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do problematyki przedmiotu.

Rodzina z problemem niepełnosprawności dziecka jako obszar działań asystenta (doświadczenia rodzicielskie i źródła osamotnienia). Metodologia badań i opracowanie autorskich narzędzi badawczych.

Etap nawiązania kontaktu z rodziną, podjęcie decyzji o współpracy, tworzenie relacji – założenia teoretyczne.

Etap rozpoznania sytuacji rodziny – sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Etap planowania pracy z badaną rodziną wychowującą dziecko z niepełnosprawnością – opis i analiza.

Etapy realizacji planu pracy, oceny okresowej i końcowej – przewidywane trudności w realizacji działań i sposoby przeciwdziałania.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach wykorzystywana jest:

• prelekcja

• dyskusja

• narzędzia multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 14:30 - 17:00, sala A207
Joanna Szymanowska 22/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.