Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy- język niemiecki 0400-KS1-2LEKN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

DaF kompakt, B 1 wyd. KLETT

studio d, B 1 wyd. Cornelsen

studio d, A 2 wyd. Cornelsen

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:

K_W14

ma elementarną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_U02

samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

K_U14

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych K_U17

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł, posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U18

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

K_K03

jest otwarty na nowe idee i poglądy

K_K04

organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole

K_K07

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. minimum jedno zadanie kontrolne do sprawności PISANIE

2. wygłoszenie krótkiego referatu na zadany temat i / lub streszczenie przeczytanego artykułu

3. wspólne rozwiązywanie zadań w grupie/ parach/ indywidualnie podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie:

1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach

2. prac kontrolnych - pisemnych, cząstkowych

3. prac projektowych

Zaliczenie na ocenę

Egzamin pisemny i ustny

Zakres tematów:

1. Nauka, studia, różne formy kształcenia i dokształcania, systemy edukacji w różnych krajach

2. Tradycje i obyczaje związane z obchodzeniem świąt i uroczystości

3. Mieszkanie- lokalizacja, umeblowanie, dzielenie obowiązków z utrzymaniem porządku

4. Pojęcie CZASU- jak optymalnie wykorzystać czas, rola czasu dzisiaj i dawniej, presja czasu

5. Rodzina, przyjaciele, relacje w różnych grupach społecznych

6. Podróże, turystyka podczas urlopu, wymiana studencka za granicą

7. Transport turystyczny, organizacja wyjazdu i przygotowanie do podróży

8. Wypadki komunikacyjne i ich skutki, leczenie szpitalne, rehabilitacja i ubezpieczenie

9. Praca, ważne czynniki w poszukiwaniu pracy, warunki pracy, wymagane dokumenty

Metody dydaktyczne:

praca oparta na ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych oraz różnorodnych formach socjalnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.