Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy- język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-2LEKN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy- język niemiecki
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe lektoraty
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy- język niemiecki 0400-KS1-2LEKN

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy- język niemiecki 0400-KS1-2LEKN

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu - lektorat języka niemieckiego - student powinien mieć opanowany ten język na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kształcenie wszystkich sprawności językowych:

1.czytanie i słuchanie ze zrozumieniem weryfikowane zadaniiami typu: prawda/fałsz,wielokrotnego wyboru, uzupełnianie informacji, dopasowywanie, selektywne wyszukiwanie

2.pisanie wymaganych form dostosowane do poziomu i efektów kształcenia

3. mówienie i rozmawianie w zakresie omawianej tematyki i wymagań opisanych w Europejskim Portfolio Językowym

Ćwiczenie wymowy i intonacji;

Kształcenie kompetencjo interkulturowych oraz prawidłowych zachowań w kontekstach akademickich i zawodowych;

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnokakademicki

Froma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/ I i II semestr

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godzin x 2 semestry

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, projekty

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godzin, w tym udział w ćwiczeniach 60 godzin;

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń i egzaminu oraz projektów: 40 godzin z uwzględnieniem udziału w konsultacjach

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin= 3 ECTS

Literatura:

Koithan U., Schmitz H. Sieber T.,Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Kursbuch mit Audio - CD B2,Klett, 2017

Koithan U., Schmitz H. Sieber T.,Sonntag R., Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Kursbuch mit Audio - CD B2,Klett, 2017

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch Hueber 20016

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch Hueber 20016

Drecke Michael, Lind Wolfgang, Wechselspiele neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnwrarbeit im Deutschunterricht, Langenscheidt 2011

Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, DaF kompakt B2, Kurs und Übungsbuch, Deutsch als Fremdsprache, Für Erwachsene, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla kierunku i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych:

K_W14

ma elementarną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_U02

samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

K_U14

rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych K_U17

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł, posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U18

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych

K_K03

jest otwarty na nowe idee i poglądy

K_K04

organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole

K_K07

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie:

1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach

2. prac kontrolnych - pisemnych, cząstkowych

3. prac projektowych

Zaliczenie na ocenę

Egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe lektoraty
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy- język niemiecki 0400-KS1-2LEKN

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy- język niemiecki 0400-KS1-2LEKN

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.