Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualizacja pracy z dzieckiem 0800-PPAS2-2HAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, uzdolnienia, refleksja nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2011.

2. Brown A. L., FerraraR. A. (1994) Poznawanie stref najbliższego rozwoju. W: A. Brzezińska i G. Lutomski (red.) Dziecko w swiecie ludzi i przedmiotów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

3. Karwowska-Struczyk M. (2012) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa, Wyd. UW

4. Kienig A. (2012) O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji. W: B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie. Białystok: Libra, s. 14-29

5. Suświło M. (2004)Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu: Olsztyn.

6. J. Thompson, Specjalne potrzeby edukacyjne – wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

7. Z. Janiszewska – Nieścioruk (red.), Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

8. MEN, Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnik, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

1.Student ma pogłębioną wiedzę na temat indywidualizacji pracy z małym dzieckiem w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych – K_W06

Weryfikacja: aktywność na ćwiczeniach, ocena z egzaminu

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – K_U11

Weryfikacja: opracowanie projektu pracy indywidualnej z dzieckiem

3. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci przedszkolnych. K_K04

Weryfikacja: obserwacja pracy na zaęciach, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem ćwiczeń będzie:

- ocena aktywności studenta na zajęciach,

- ocena pracy przy przygotowaniu projektu,

Zaliczeniem nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

1. Formalno-prawne podstawy indywidualizacji pracy z małym dzieckiem

3. Praca indywidualna w perspektywie teorii L.S Wygotskiego

4. Analiza indywidualnego toru rozwoju dziecka: specyfika tempa i rytmu rozwoju, dysharmonie rozwojowe, mikrodeficyty rozwojowe

5. Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera a zasada indywidualizacji

6. Idea Planu Daltońskiego

7. Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- Uczniowie niepełnosprawni: uczniowie z niepełnosprawnością intelaktualną, uczniowie niewidomi i słabowidzący, uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, uczniowie z autyzmem, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową,

- Uczniowie z chorobami przewlekłymi,

- Uczniowie z ADHD,

- Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się.

- Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

- Uczniowie wybitnie zdolni

- Uczniowie z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa,

dyskusja,

studium przypadku,

metoda projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala A207
Małgorzata Bilewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.