Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 0800-SS1-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Efekty uczenia się:

Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach programu pierwszego roku studiów.

Potrafi przygotować większość prac pisemnych (np. eseje wyrażające opinie oraz przedstawiające różne stanowiska).

Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień (np. autoprezentacje, krótkie referaty).

Potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem specjalistycznym z dziedziny pracy socjalnej w stopniu umożliwiającym komunikację w języku obcym.

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (w tym z literatury naukowej i popularnonaukowej), związanych z pracą socjalna, posiłkując się podstawową terminologią specjalistyczną na poziomie Upper-Intermediate,

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- ocena aktywności w trakcie zajęć: konwersacje w parach i grupach, dyskusje w grupach, aktywne słuchanie, wypowiedzi pisemne,

- prace pisemne (esej, wypracowanie) - indywidualnie i w grupach,

- streszczenie publikacji naukowych,

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji ,

- kolokwium, testy kontrolne, kartkówki,

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- obecność i aktywny udział w zajęciach,

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych, kartkówek i prac pisemnych,

Dopuszczalne nie więcej niż 3 nieobecności nieusprawiedliwione w roku.

Do zaliczenia wymagane jest minimum 50% obecności na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru.

Zakres tematów:

Zagadnienia językowe: Czasy i konstrukcje wyrażające przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; różne rodzaje pytań, użycie czasowników pomocniczych; strona czynna; zdania warunkowe i czasowe; przymiotniki, przysłówki (w tym wyrażanie porównania); słownictwo ogólne i związane z kierunkiem pedagogiki.

Pisanie: esej (za i przeciw, wyrażający opinię).

Zakres tematyczny:

- Przedstawianie się: rodzina, pochodzenie, zainteresowania;

- edukacja: system szkolnictwa w Polsce i wybranych krajach anglojęzycznych; etapy kształcenia, typy szkół, przedmioty; zagadnienia szkolne, rola nauczyciela,

- studia: uczelnie wyższe, kierunki, stopnie naukowe; etapy kształcenia;

- wymiany studenckie, zakwaterowanie,

- interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

- podróże i planowanie wakacji, czasu wolnego,

- relacje międzyludzkie: rodzina i znajomi; cechy charakteru, zainteresowania, przyzwyczajenia,

- stereotypy narodowe, charakterystyka, opinie,

- zaburzenia zdrowotne, uzależnienia, pomoc uzależnionym,

- opowiadanie anegdot, dzielenie się doświadczeniami, rola aktywnego słuchacza,

- praca i poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna,

- wyrażanie uczuć, emocje, muzyka w życiu, język ciała,

- społeczeństwo i problemy społeczne. Etapy życia, dorastanie, problemy ludzi starych,

- sposoby spędzania wolnego czasu, rozrywka, kultura,

- bezrobocie i ubóstwo,

- rola pracowników socjalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki,

- praca socjalna w wersji mikro, mezzo i makro,

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala C2.3
Marzena Lubaszewska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.