Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 0300-MS2-2MSG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2010

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wyd. UW, Warszawa 2006

Uzupełniająca:

1.Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, red. A. Oleksiak, Wyd. KEY Text, Warszawa 2010

2.Ekonomia międzynarodowa i stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, Wyd. UE Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2MSG_W01: Student posiada wiedzę o różnych rodzajach

stosunków ekonomicznych w relacjach międzynarodowych

oraz pogłębioną wiedzę w zakresie wymiany handlowej, polityki kursowej, konsekwencji przepływu czynników produkcji [SPOSOBY WERYFIKACJI:kolokwium]

UMIEJĘTNOŚCI

2MSG_U01: Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce światowej, rozumie ich przyczyny i mechanizmy [SPOSOBY WERYFIKACJI:kolokwium, dyskusja podczas ćwiczeń]

KOMPETENCJE

2MSG_K01: Student, mając świadomość dynamiki zmian w gospodarce światowej, rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i aktualizowania wiedzy [dyskusja podczas ćwiczeń, zadania]

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kolokwium zaliczone na minimum 6 punktów.

Na ocenę końcową będą składać się: punkty za kolokwium w formie testu oraz punkty za aktywność.

Zakres tematów:

1. Struktura towarowa i geograficzna handlu międzynarodowego, najwięksi eksporterzy i importerzy towarów i usług

2. Relacje między handlem a zagranicznym a wzrostem gospodarczym. Wzrost zubażający

3. Konkurencyjność międzynarodowa – czynniki, miary rankingi

4. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej

5. Ugrupowania integracyjne

6. Kartele jako podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej

7. Organizacje międzynarodowe

8. Rola krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych w handlu międzynarodowym i międzynarodowych przepływach czynników produkcji

Metody dydaktyczne:

zadania, prezentacje, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 233
Katsiaryna Pakhadzila 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.