Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa 0300-MS1-1PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

właściwa dla każdego cyklu oraz:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 12 Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017 (fragm.);

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010 (fragm.)

Efekty uczenia się:

0300-MS1-1PPR - ma wiedzę na temat roli i miejsca człowieka w społecznym procesie gospodarowania, w szczególności w warunkach otwartości gospodarek, różnorodności kulturowej i konieczności współpracy, z uwzględnieniem roli prawa jako regulatora stosunków społecznych, w tym gospodarczych - M1_W05; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

0300-MS1-1PPR - zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do struktur międzynarodowych oraz rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania - M1_W08; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

0300-MS1-1PPR - zna podstawowe pojęcia i zasady ze sfery prawa w ogólności, w tym też w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - M1_W11; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

0300-MS1-1PPR - potrafi posługiwać się w sposób poprawny regulacjami prawnymi, uwarunkowaniami organizacyjnymi i społecznymi w celu rozwiązania konkretnych zadań lub problemów z zakresu krajowych i międzynarodowych transakcji towarowych i kapitałowych - M1_U05; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

0300-MS1-1PPR – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia poziomu swojej świadomości prawnej ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie - M1_K01; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (odpowiedzi opisowe na trzy pytania z zakresu listy zagadnień wskazywanych na wykładach). Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Charakterystyka prawoznawstwa jako dyscypliny naukowej nauk prawnych; norma prawna a inne normy społeczne; cechy prawa jako systemu norm społecznych.

Pojęcie i geneza państwa.

Norma prawna jako rodzaj wypowiedzi językowej, zagadnienia języka prawnego i prawniczego

Budowa aktu prawnego, struktura przepisu prawa, rozpoznawanie rodzajów przepisów prawa i ich umieszczenia w tekście aktu prawnego .

Norma prawna, budowa normy prawnej, rekonstruowanie normy prawnej na podstawie przepisów prawa – przykłady

Pojęcie i charakterystyka źródeł prawa, system źródeł prawa w Polsce, rola prawa międzynarodowego i wspólnotowego

Rekonstruowanie normy prawnej na gruncie przepisów prawa, zasady prawa

Pierwotne i pochodne sytuacje prawne, uprawnienie, kompetencja, obowiązek prawny; sposoby wyrażania w tekście prawnym. Prawo podmiotowe – pojęcie.

Koncepcje i zakresy obowiązywania prawa, wprowadzenie do problematyki intertemporalnej: vacatio legis, retroakcja i zasada lex retro non agit, przepisy intertemporalne.

System prawa, rodzaje więzi pomiędzy normami prawnymi w systemie prawa.

Hierarchiczność i niesprzeczność systemu prawa jako zasady konstrukcji systemu prawa, rola reguł kolizyjnych

Zupełność systemu prawa, luki w prawie, rodzaje wnioskowań prawniczych

Stosowanie prawa, etapy stosowania prawa: ustalenie stanu faktycznego, wykładnia prawa, subsumpcja.

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego. Rodzaje podmiotów prawa, zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

Problematyka obowiązywania prawa, rola przepisów przejściowych

Praworządność jako cecha państwa demokratycznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 318
Maciej Aleksandrowicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.