Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 0300-MS2-1MET
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

M. Blaug, The Methodology of Economics or How Economists Explain, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

MET_W01 - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzę przekazana w trakcie wykładów weryfikuje się w formie egzaminu końcowego. Jest ono oceniane w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Zakres tematów:

1. Podstawowe założenia i cele badań naukowych

1.1. Źródła wiedzy

1.2. Podstawowe założenia przyjmowane w nauce

1.3. Cele nauk społecznych (WYJASNIC, PRZEWIDYWAC I ZROZUMIEĆ )

1.4. Jednostki analizy w naukach społecznych

1.5. Wyjaśnianie dedukcyjne i indukcyjne

1.6. Przyczynowość

2. Formułowanie problemów badawczych i etapy procesu badawczego

2.1 Pojęcia i ich konceptualizacja, czyli wyjaśnienie pojęć

2.2 Problem badawczy -Zmienne i związki pomiędzy zmiennymi

2.3 Operacjonalizacja

2.4 Stawianie hipotez badawczych

3. Plan badawczy

3.1. Klasyczny plan eksperymentalney

3.2. Quasi-eksperymentalny

3.3. Przekrojowy,

3.4. Preeksperymentalny)

3.5. Formy zbierania danych i zasada triangulacji

4. Jakościowe badania terenowe

4.1. Obserwacja uczestnicząca

4.2. Wywiad pogłębiony

4.3. Grupy fokusowe

5. Badania sondażowe

5.1. Metody zbierania danych sondażowych z udziałem ankietera i wypełniane samodzielnie przez respondentów

5.2. Sondaże ilościowe z pytaniami zamkniętymi i jakościowe z pytaniami otwartymi

5.3. Konstruowanie kwestionariuszy badawczych

5.4. Zasady prowadzenia wywiadów

6. Wtórna analiza danych – badania niereaktywne

6.1. Analiza treści

6.2. Analiza istniejących danych statystycznych

6.3. Analizy historyczno-porównawcze

6.4. Analiza wtórna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Wykładu z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 201
Bogusław Plawgo 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.