Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki i statystyki 0200-BS1-1PMS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008

2. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999

3. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych. F. Leja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 (wybrane fragmenty)

2. Zrozumieć statystykę. P. Jadwiszczak. Wydawnictwo My Book Szczecin 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu opisu wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk.

2. Student pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów.

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje poprzez bieżącą ocenę pracy studenta podczas zajęć oraz w czasie pisemnych kolokwiów.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

2. Ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Oceny z kolokwiów pisemnych.

4. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium na podstawie pozytywnych wyników aktywności wymienionych w pkt. 1-3.

5. Spełnienie ww wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Potęgi i wyrażenia algebraiczne. Działania na potęgach o wykładnikach całkowitych i wymiernych.

2. Funkcja logarytmiczna. Przykłady zastosowania funkcji logarytmicznych w naukach przyrodniczych.

3. Obliczanie pochodnych sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Obliczanie pochodnych funkcji trygonometrycznych i funkcji złożonych.

4. Obliczanie całek nieoznaczonych. Całkowanie przez części i podstawienie. Obliczanie całek oznaczonych.

5. Znaczenie i powody stosowania statystyki w biologii. Wprowadzenie pojęcia zmiennej statystycznej, przypomnienie miar tendencji centralnej i zmienności.

6. Ćwiczenia z podstaw rachunku prawdopodobieństwa. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w oparciu o rozkład dwumianowy.

7. Testowanie hipotez w statystyce (wprowadzenie pojęć hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, poziom istotności, błąd pierwszego i drugiego rodzaju).

8. Wprowadzenie pojęcia rozkładu normalnego, rozkładów prawo- i lewoskośnych.

9. Wykorzystanie standaryzacji pomiarów oraz średniej i wariancji dla proporcji w próbach do testowania hipotez statystycznych.

10. Wykorzystanie rozkład średnich z prób, błędu standardowego i przedziału ufności dla średniej do testowania hipotez statystycznych.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań podczas laboratoriów, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Adam Cudowski 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Adam Cudowski 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Adam Cudowski 12/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Adam Cudowski 12/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Adam Cudowski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.