Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej 1000-US1-2OPC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A.Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.

G.Michalowska, ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna system prawa polskiego oraz powiązania i relacje prawa polskiego z prawem międzynarodowym, w tym prawem Rady Europy

- Student zna odpowiednią terminologię prawniczą właściwą dla systemu międzynarodowego prawa praw człowieka,

- Student dysponuje wiedzą w zakresie istoty, przedmiotu i rozwoju międzynarodowego prawa praw człowieka,

- Student posiada wiedzę na temat wzajemnych relacji między prawem międzynarodowym publicznym a prawem UE i prawem krajowym w zakresie ochrony praw człowieka,

- Student zna podstawowe źródła międzynarodowego prawa praw człowieka, zna relacje zachodzące miedzy nimi oraz odpowiednie regulacje w tym zakresie z prawem krajowym,

- Student ma wiedzę na temat istoty podmiotowości jednostki i osób prawnych, jak również jego poszczególnych podmiotów i ich zróżnicowanego charakteru,

- Student zna podstawowe mechanizmy i instytucje właściwe Radzie Europy i Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka oraz instrumenty, procedury i mechanizmy działania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.

Umiejętności:

- Student potrafi samodzielnie poszukiwać i prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka Rady Europy i UE oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami, w tym również w ujęciu interdyscyplinarnym,

- Student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i zmian zachodzących w międzynarodowym prawie praw człowieka Rady Europy i UE. Potrafi podać ocenie merytorycznej wybrane regulacje prawno międzynarodowe, właściwie identyfikować fundamentalne procesy właściwe międzynarodowemu systemowi ochrony praw człowieka Rady Europy i UE wraz z ich motywami, efektami i uwarunkowaniami.

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji poświęconej tematom właściwym rozwojowi i funkcjonowaniu międzynarodowego prawa praw człowieka Rady Europy i UE i relacji międzypaństwowych w podstawowych aspektach indywidualnie i w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje swoim zakresem zagadnienia tematyczne w podziale na dwie część poświęcone odrębnym organizacjom. W części pierwszej realizowane są tematy związane z ochrona praw człowieka w Radzie Europy (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz procedura przed Trybunałem Praw Człowieka). W drugiej części omawiana jest ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej (Karta Praw Podstawowych, prawo traktatowe, orzecznictwo ETS).

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami analizy tekstów źródłowych i orzecznictwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:30 - 16:40, sala 404
Iwona Wrońska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.