Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 0800-SPO-2HBD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2011.

• Głodkowska J., Rozważania nad podmiotowością a niepełnosprawność – u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo 2014, 2(24), 91-109.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn 2007.

• Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Literatura uzupełniająca:

• Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.) (2015) Tyflopedagogika wobec współczesnych przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. APS, Warszawa

• Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Wyd. Naukowe PTP, Poznań 2010.

• Gajdzica Z. (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

• Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Obuchowska H. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1995.

• Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Wyrzykowska-Koda D. Autonomia osób z niepełnosprawnością. Trans Humana, Białystok, 2016

• Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

• Stepulak M. Z., Łukasiewicz J. (red.), Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności Wydawnictwo Naukowe WSEiI w Lublinie, Lublin 2017.

Efekty uczenia się:

SP6_WG01 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę (sposób weryfikacji – egzamin pisemny);

SP6_UW02 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń rodzinna, rehabilitacyjna, edukacyjna, społeczno-kulturalna itp.) oraz potrafi generować rozwiązania problemów, jak również przewidywać skutki planowanych działań (sposób weryfikacji – aktywność w trakcie zajęć, egzamin pisemny);

SP6_KK01 - Rozumie potrzeby osób z niepełnosprawnością, jest wrażliwy na ich psychologiczne, fizyczne i społeczne problemy, prezentuje postawę szacunku i zrozumienia (sposób weryfikacji – aktywność w trakcie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (test)

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z przedmiotu.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

- uzyskane zaliczenie z ćwiczeń,

- obecność na wykładach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch godzinach zajęć. Wszystkie pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione i zaliczone na konsultacjach)

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność jako problem interdyscyplinarny

• zmiana paradygmatyczna w podejściu do niepełnosprawności

• kategorie niepełnosprawności

• etiologia niepełnosprawności

2. Społeczne wzory odpowiedzi na niepełnosprawność na przestrzeni dziejów – od wrogości ku integracji społecznej

3. Aktualne tendencje w kierunku autonomii i normalizacji życia osób z niepełnosprawnością

4. Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edukacja integracyjna i włączająca – założenia a rzeczywistość

5. Rehabilitacja jako pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych osób z niepełnosprawnością. Podmiotowy

i ekologiczny kontekst rehabilitacji

6. Znaczenie i rola rodziny w procesie wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Wsparcie społeczne rodziny

7. Podstawowe założenia, zasady, metody i formy pracy rewalidacyjnej z dziećmi z określonym rodzajem dysfunkcji rozwojowej

Metody dydaktyczne:

Wykład (informacyjny, konwersatoryjny), dyskusja, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Sakowicz-Boboryko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.