Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 0800-SPO-8HBR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ćwirynkało K., Żywanowska A., Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, [w:] Kwaśniewska G., Wojnarska A. (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Janocha W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2009.

Karwowska M. (2003). Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego

umysłowo (w kontekście społecznych zmian). Kraków: Impuls.

Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.

Kirenko J., Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania, [w:] Kornas-Biela D. (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

Meissner-Łozińska J., Instytucje i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, [w:] Gruca-Mąsik U. (red.), Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Minczakiewicz E.M., Wsparcie społeczne rodzin postawionych wobec dylematu narodzin dziecka z zespołem Downa i wyzwań związanych z jego wychowaniem, [w:] Piorunek M. (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Szymanowska J., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i wsparcie, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

1.SP 6_WG 03 w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania rodzin z osobami z niepełnosprawnością, uwarunkowania i rodzaje trudności występujących w różnych aspektach życia rodzinnego i społecznego oraz potrzebę kompleksowego wsparcia całej rodziny

2.SP 6_UO 01 posiada umiejętność współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych

3. SP 6_KO 01odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania terapeutyczne związane z tworzeniem warunków do aktywności edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej

Metody i kryteria oceniania:

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Do zaliczenia ustnego dopuszczeni są studenci, którzy posiadają 95 % obecności na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Pojęcia „inwalidztwo”, „upośledzenie”, „niepełnosprawność”, jako istotne dla zrozumienia problemu podmiotowości rodziny dziecka niepełnosprawnego.

2. Trudności rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym natury emocjonalno-społecznej.

3. Okresy przeżyć emocjonalnych rodziców po wykryciu niepełnosprawności u dziecka.

Metody dydaktyczne:

warsztaty, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Nadachewicz 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.