Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne 0700-PS5-2PKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazane w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej,

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej ,

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej,

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin pisemny 2 pytania opisowe z części ogólnej i 2 pytania opisowe z części szczególnej lub egzamin w formie zdalnej polegające na napisanie testu w czasie rzeczywistym testu za pośrednictwem platformy Blackboard. Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

Wykład:

I. Zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

2. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych

3. Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

4. Źródła prawa karnego.

5. Wykładnia przepisów prawa karnego.

6. Zasady prawa karnego

7. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego

8. Zagadnienia kryminalizacji

II. Zasady obowiązywania ustawy karnej

1. Obowiązywanie ustawy w czasie

2. Obowiązywanie ustawy co do miejsca

3. Obowiązywanie ustawy co do osób

III. Przestępstwo

1. Pojęcie przestępstwa i jego elementy.

2. Ustawowe znamiona przestępstwa.

3. Zagadnienie związku przyczynowego.

4. Społeczna szkodliwość czynu

IV. Wina i okoliczności wyłączające winę

V. Okoliczności wyłączające bezprawność

VI. Formy popełnienia przestępstwa

1. Formy zjawiskowe

2. Formy stadialne

VII. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy.

VIII. Pojęcie i istota kary

1. Pojęcie kary

2. Cele i funkcje kary

3. Racjonalizacje kary

IX. Katalog kar

X. Środki karne

1. Katalog środków karnych

2. Przesłanki orzekania środków karnych

XI. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

1. Pojęcie i formy probacji

2. Warunkowe umorzenie postępowania

3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary

4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

XII. Środki zabezpieczające

XIII. Wymiar kary

1. Zasady sądowego wymiaru kary

2. Dyrektywy wymiaru kary

3. Nadzwyczajny wymiar kary

4. Zmiana kary orzeczonej

5. Zaniechanie ukarania sprawcy

XIV. Przedawnienie i zatarcie skazania

1. Przedawnienie

2. Zatarcie skazania

XV. Wybrane przestępstwa

1. Systematyka części szczególnej kodeksu karnego

2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

2. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

3. Przestępstwa przeciwko mieniu

4. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny lub zdalny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 215
Emil Pływaczewski, Grażyna Szczygieł, Małgorzata Chrostowska, Ewa Guzik-Makaruk, Wojciech Filipkowski 175/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.