Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne 0700-PS5-3PAS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa, najnowsze wydanie;

Literatura uzupełniająca:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa, najnowsze wydanie;

2. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa, najnowsze wydanie;

3. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, najnowsze wydanie,

4. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego. Tom 10.

Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2014.

5. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, sposób weryfikacji: kolokwium ustne lub pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: kolokwium ustne lub pisemne

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: kolokwium ustne lub pisemne

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: kolokwium ustne lub pisemne

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż jednej nieobecności w każdym semestrze. Wszystkie nieobecności powyżej jednej w semestrze powinny zostać zaliczone w czasie konsultacji w formie odpowiedzi ustnej z zakresu materiału, który został opracowany na zajęciach. Odrobienie zaległości powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustąpienia przyczyny nieobecności. Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia w przypadku niższej niż 50 % frekwencji na zajęciach.

Formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium przeprowadzane na koniec każdego semestru. Kolokwium ma formę zaliczenia pisemnego lub

ustnego polegającego na odpowiedzi na 2-3 pytania wybrane z listy podanej wcześniej przez prowadzącego.

Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę z kolokwium o max. 1 stopień.

Zakres tematów:

I. Podmioty postępowania administracyjnego - organ administracji publicznej wg KPA, organy wyższego stopnia, strona postępowania, pełnomocnicy, podmioty na prawach strony, współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym, inni uczestnicy),

II. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie (pojęcie i rodzaje właściwości, zasady określania właściwości rzeczowej, zasady określania właściwości miejscowej, zasady określania właściwości funkcjonalnej, spory o właściwość, spory kompetencyjne, wyłączenia pracowników i organów od udziału w postępowaniu)

III. Wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej, w tym wnoszonego w formie elektronicznej, skutki niedochowania wymogów formalnych, postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego)

IV. Czynności organu prowadzącego postępowanie (załatwianie spraw, doręczanie pism, wezwania, terminy, protokołowanie i adnotacje, udostępnianie akt stronom)

V. Zasady ogólne postępowania administracyjnego (legalności, praworządności, prawdy obiektywnej, wyważania interesów, pogłębiania zaufania do działań organów, informowania, czynnego udziału stron, przekonywania, wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania - tj. ekonomiki procesowej, nakłaniania do ugody, pisemności, dwuinstancyjności, trwałości decyzji ostatecznych, sądowej kontroli decyzji administracyjnych)

VI. Postępowanie dowodowe (pojęcie i zasady dowodzenia, środki dowodowe, ich rodzaje i sposób przeprowadzania, domniemania i uprawdopodobnienia, notoria, rozprawa administracyjna – przesłanki obowiązku zarządzenia oraz tryb przygotowania i przeprowadzenia)

VII. Przeszkody rozstrzygnięcia sprawy co do istoty (obowiązek współdziałania z innym organem, jego zasady i tryb, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania)

VIII. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna (zasada załatwiania sprawy administracyjnej decyzją, cechy przesądzające o istnieniu i obowiązywaniu decyzji, wymogi formalne decyzji, uzasadnianie decyzji, wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności, uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie decyzji)

IX. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji (pojęcie środków prawnych i ich rodzaje, dewolutywność i suspensywność odwołania, podmioty uprawnione do odwołania organy odwoławcze, warunki dopuszczalności, tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań, uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia, zażalenia i tryb ich rozpatrywania)

X. Koszty postępowania administracyjnego

XI. Sądy administracyjne, ich zadania, ustrój i właściwość, skład sądu, wyłączenie sędziego

XII. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego (sprawa sądowoadministracyjna, skarga i wniosek, naruszenie interesu prawnego, postępowania prowadzone w interesie publicznym – tj. skargi prokuratora, RPO oraz organizacji społecznej i ich udział w postępowaniu, zachowania administracji i ich formy podlegające zaskarżeniu, sprawy wyłączona spod kontroli sądów administracyjnych)

XIII. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego (zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych i prawo do sądu, zasada rzetelności postępowania, zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziego, zasada dwuinstancyjności, zasada jawności)

XIV. Strony postępowania, uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, pełnomocnicy

XV. Czynności procesowe – ich charakterystyka, czynności sądu, przewodniczącego, stron i uczestników, pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ich wymogi formalne, doręczenie i terminy

XVI. Postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji – wniesienie skargi i skutki zaskarżenia; posiedzenia sądowe, postępowanie mediacyjne, postępowanie uproszczone; Rozstrzygnięcia podejmowane w pierwszej instancji (rodzaje orzeczeń i ich przesłanki)

XVII. Zaskarżanie rozstrzygnięć podejmowanych w sądach administracyjnych i jego skutki

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana, warsztaty grupowe, projekty, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:45 - 18:15, sala 307
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 307
Dominik Kościuk 25/ szczegóły
2 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 216
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 216
Justyna Kulikowska-Kulesza 25/ szczegóły
3 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, sala 216
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 216
Justyna Kulikowska-Kulesza 25/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 312
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, sala 312
Dominik Kościuk 21/ szczegóły
5 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00, sala 307
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 307
Dominik Kościuk 25/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 309
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, sala 309
Artur Modrzejewski, Paulina Zadykowicz 22/ szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 104
Dominik Kościuk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.