Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 0700-AN1-3PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

K_W03 - absolwent ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach/metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_W08 - absolwent ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_W12 -absolwent zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_U01 -absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne z zakresu administracji /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_U07 - absolwent potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_U12 - absolwent posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_K03 - absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

K_K07 -absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w formie stacjonarnej (w wymiarze 8 godzin) i w formie e-learningu (w wymiarze 7 godzin). Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach ośmiu modułów) przynajmniej 30 z możliwych 40 pkt.

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań [do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów]. Materiał na egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz przedstawione w e-learningu.

Zakres tematów:

Zajęcia stacjonarne:

- Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

- Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,

- Podatek - definicja i elementy konstrukcyjne

- Strony stosunku podatkowoprawnego

- Podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności

- „urzędowe” interpretacje prawa podatkowego

- Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- Powstawanie zobowiązań podatkowych

- Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

- Nieefektywne i efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

- Terminy płatności

- Zaległość podatkowa

- Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

- Opłata prolongacyjna

- Rodzaje i istota procedur podatkowych

- Pojęcie postępowania podatkowego

- Zasady ogólne postępowania podatkowego

- Podmioty postępowania podatkowego

- Reprezentacja w prawie podatkowym

- Doręczenia

- Wezwania

- postanowienia

- decyzje

- zwyczajne środki zaskarżenia decyzji

Zajęcia w e-learningu:

MODUŁ I

System podatkowy w Polsce:

a. pojęcie systemu podatkowego, podatku, opłaty

b. klasyfikacje podatków

c. katalog podatków stanowiących dochód budżetu państwa

d. katalog podatków stanowiących dochód budżetu gmin

MODUŁ II

Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej

a) pojęcie podatków, opłat oraz niepodatkowych należności

b) brak zastosowania ustawy do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.

MODUŁ III

Organy podatkowe

a) pojęcie organu podatkowego

b) właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna

c) szczególne organy podatkowe

d) skutki naruszenia przepisów o właściwości

e) wyłączenie organu / pracownika

MODUŁ IV

Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych

a. Rodzaje zabezpieczeń

b. Cel zabezpieczenia

c. Tryb zastosowania zabezpieczenia

MODUŁ V

Nadpłata:

a) pojęcie nadpłaty

b) data powstania nadpłaty

c) tryb orzekania o nadpłacie

d) terminy zwrotu

e) oprocentowanie nadpłaty

MODUŁ VI

Prawa i obowiązki następców prawnych:

a. pojęcie następstwa prawnego

b. kategorie następców prawnych

c. Zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców

MODUŁ VII

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

a. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

b. postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania

c. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

d. Opinie zabezpieczające

MODUŁ VIII

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

a) analiza ryzyka

b) blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego

c) kontrola

d) kary pieniężne

Proponowane aktywności:

- praca z tekstami aktów prawnych

- odpowiedzi na pytania (test)

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Prezentacja omawianego materiału odbywa się za pomocą środków multimedialnych oraz w postaci zajęć e-learningowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 312
Ewelina Bobrus-Nowińska 54/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.