Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna z metodyką 0800-PIWS1-3EMM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach 1-3. Poradnik metodyczny, Warszawa 1993.

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M. (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1994.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Kalinowska A. Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.) Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Meson J., Burton L., Stacey K., Myślenie matematyczne, Warszawa 2005.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Sawicki T. (red.), Matematyka, Opole 1997.

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Matematyczna edukacja wczesnoszkolna . Teoria i praktyka, Kielce 2015.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Warszawa 2015.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojnowska M., Miedzy przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne

Literatura uzupełniająca:

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1994.

Szpiter M., Edukacja matematyczna w klasach początkowych, Słupsk 1997.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia psychopedagogiczne podstawy edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych (ocena aktywności na zajęciach)

- poprawnie dobiera metody i formy realizacji treści matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju (ocena konspektu zajęć matematycznych)

- projektuje działania dydaktyczne nauczyciela uwzględniając różne potrzeby i możliwości uczniów (ocena efektów pracy zespołowej, ocena konspektu zajęć matematycznych)

- proponuje sposoby monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów (ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena propozycji metodycznej)

- posiada kompetencje w zakresie organizowania działalności matematycznej uczniów klas młodszych (ocena udziału w zajęciach, ocena pracy pisemnej)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz pozytywne oceny z prac pisemnych. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Uzyskanie pozytywnej oceny zaliczającej ćwiczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Zakres treści programowych przeznaczonych do realizacji w klasach 1-3, struktura zajęć matematycznych.

2. Rozwijanie umiejętności dzieci niezbędnych do uczenia się matematyki. Działania na zbiorach.

3. Monografia liczby - organizacja zajęć wprowadzających liczbę, aspekty liczby.

4. Wprowadzenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Rola czynności ucznia w kształtowaniu umiejętności wykonywania czterech działań arytmetycznych. .

5. Etapy procesu rozszerzenia zakresu liczbowego. Rozszerzenie do20, 100, 1000. Dziesiątkowy pozycyjny system liczenia i jego rola w procesie rozszerzenia zakresu liczbowego. Sposoby przekraczania progu dziesiątkowego.

6. Rozwijanie umiejętności rachunkowych uczniów - projektowanie zajęć.

7. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania równań. Rozwiązywanie działań z okienkiem. Sposoby rozwiązywania równań.

8. Zadania tekstowe w klasach 1-3, rodzaje zadań, przygotowanie uczniów do - pracy nad zadaniem tekstowym - analiza materiałów (np. podręczniki, karty pracy).

9. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, rodzaje zadań i sposoby ich rozwiązywania - projektowanie zajęć.

10.Kształcenie geometryczne w klasach 1-3. Pojęcia i umiejętności geometryczne i proces ich kształtowania – projektowanie zajęć.

11. Wiadomości i umiejętności praktyczne w klasach młodszych.Rodzaje umiejętności. Etapy procesu kształtowania umiejętności praktycznych – rozwiązania metodyczne.

12. Kreowanie twórczej postawy uczniów w uczeniu się matematyki - projektowanie zajęć

13. Organizacja pracy dzieci o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach – projektowanie zajęć.

14. Rozwijanie zainteresowań matecznych uczniów klas I-III, gry matematyczne w edukacji dziecka – analiza propozycji edukacyjnych, projektowanie zajęć.

15. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć matematycznych uczniów.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeń, warsztaty grupowe, dyskusja, konsultacje, analiza dokumentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala A203
Jolanta Szada-Borzyszkowska 23/ szczegóły
2 każdy piątek, 10:15 - 11:45, sala A203
Jolanta Szada-Borzyszkowska 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A209
Barbara Dudel 21/ szczegóły
4 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A209
Barbara Dudel 22/ szczegóły
5 każda środa, 12:00 - 13:30, sala A209
Barbara Dudel 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.