Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 0300-PS1-2AEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. M. Jerzemowska (2018), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

2. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska (2018), Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, warszawa.

3. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski (2017, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak (2017), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

5. J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik (2017), Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

6. E. Nowak (2017), Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

7. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

8. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 ma wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, przepływów środków pieniężnych i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach. P1_W07

Umiejętności

2AEK_U01 potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. P1_U01

2AEK_ U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. P1_U02

2AEK_ U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych i prawnych w przedsiębiorstwie odnoszących się do obszaru analizy ekonomicznej. P1_U03

Kompetencje

2AEK_ K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych P1_K01

2AEK_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. P1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- kolokwium - 50% możliwych do zdobycia punktów

- praca w grupach (case study) – 45% możliwych do zdobycia punktów

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna) – 5% możliwych do zdobycia punktów

NIEOBECNOŚCI:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niedopuszczenia studenta do zaliczenia

Zakres tematów:

Temat 1: Analiza ekonomiczna - ujęcie teoretyczne

Temat 2: Sprawozdawczość finansowa

Temat 3: Analiza wstępna

Temat 4: Analiza wskaźnikowa – analiza płynności

Temat 5: Analiza wskaźnikowa – analiza kapitału obrotowego netto

Temat 6: Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

Temat 7: Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

Temat 8: Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

Temat 9: Analiza wskaźników rynku kapitałowego

Temat 10: Analiza Du Ponta

Temat 8: Analiza dyskryminacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna);

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finansowej (case study);

- kolokwium pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 206
Mirosława Kozłowska-Burdziak 28/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 206
Mirosława Kozłowska-Burdziak 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.