Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy 0300-PS1-2RPRP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Florek : Prawo pracy, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia,

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą związaną z prawem pracy,

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym na tle prawa pracy,

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa pracy,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjne; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

Kompetencje społeczne:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się w formie pisemnego zaliczenia.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie pisemnej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy stosunku pracy.

2. Strony stosunku pracy

3. Nawiązanie i rodzaje umów o pracę.

4. Zmiana treści stosunku pracy

5. Rozwiązywanie umów o pracę: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

6. Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne przysługujące pracownikom: pojęcie wynagrodzenia za pracę, składniki wynagrodzenia za pracę, ochrona wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawy emerytalne lub rentowe, odprawa pośmiertna.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegają na analizie wybranych zagadnień połączonej z dyskusją ze studentami, rozwiązywaniu kazusów związanych z prawem pracy. Problematyka omawiana jest w oparciu o analizę aktów prawnych z uwzględnieniem orzecznictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 304
Katarzyna Żywolewska 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.