Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe JST 0300-PS1-2UPFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

3) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

4) Salachna J. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa - projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

Źródła prawa:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

4. Samorządowe ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa finansowego JST – w szczególności regulacji prawnych dotyczących budżetu samorządowego oraz procedur jego uchwalania, wykonywania oraz kontroli wykonania - KA6_WG5; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny lub egzamin przeprowadzany w formie zdalnej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przebieg procedury budżetowej JST oraz skutki prawne z niej wynikające - KA6_UW1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny lub egzamin przeprowadzany w formie zdalnej;

- potrafi w stopniu podstawowym przewidywać ekonomiczne skutki dla gospodarki budżetowej JST wynikające z konstrukcji budżetu samorządowego - KA6_UW3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny lub egzamin przeprowadzany w formie zdalnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi krytycznie analizować regulacje prawne dotyczące konstrukcji budżetu JST i procedury budżetowej - KA6_KK1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny lub egzamin przeprowadzany w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie pisemnej albo ustnej lub egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie blackboard. Test będzie składał się z 20 pytań, przy czym tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu będzie poprawna.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego i wieloletnia prognoza finansowa (zagadnienia podstawowe): pojęcie forma oraz elementy istotne budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST), charakter prawny budżetu JST, zewnętrzna i wewnętrzna struktura budżetu, rodzaje i katalog dochodów budżetu JST, katalog wydatków budżetowych JST, definicja nadwyżki i deficytu budżetowego oraz źródła jego finansowania, planowanie wieloletnie w JST - wieloletnia prognoza finansowa (WPF), cechy i konstrukcja WPF, WPF a budżet JST

2. Opracowywanie i uchwalanie uchwały budżetowej JST oraz WPF: projektowanie i uchwalanie budżetu i WPF – etapy, kompetencje organów JST oraz terminy; rola organu nadzoru (RIO) w procesie projektowania i uchwalania budżetu JST oraz WPF, publikacja i obowiązywanie uchwały budżetowej JST oraz uchwały w sprawie WPF

3. Wykonywanie i rozliczenie wykonania uchwały budżetowej JST: zasady wykonywania budżetu JST, upoważnienia organu wykonawczego zmian w budżecie, rezerwy w budżecie samorządowym, udzielanie i rozliczanie dotacji budżetowych, przenoszenie i blokowanie wydatków budżetowych, wygasanie wydatków, bankowa obsługa budżetu samorządowego, sprawozdawczość budżetowa, instytucja absolutorium w budżecie JST oraz jej skutki

4. Rola regionalnych izb obrachunkowych (RIO) w gospodarce finansowej JST: status, zadania i struktura RIO, nadzór i kontrolna RIO nad gospodarką finansową JST, funkcja opiniodawcza i szkoleniowa RIO

Metody dydaktyczne:

Wykład prezentujący zagadnienia teoretyczne i angażujący studentów do zadawania pytań, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 201
każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 201
Marcin Tyniewicki 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.