Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 0300-ZS1-2SAEK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2011, 2013.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2AEK _W01 2SAEK _W01 Student ma wiedzę o metodach analizy danych stosowanych w analizie ekonomicznej, podstawowych elementach sprawozdania finansowego oraz o narzędziach informatycznych (np. Excel) służących do analizy i prezentacji danych ekonomicznych. Ma wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy składnikami: aktywów i pasywów, kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, wpływów i wydatków środków pieniężnych oraz skali i konsekwencji zmian zachodzących w tych składnikach na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Z1_W07

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji i egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń, egzamin w formie pisemnej zawierający pytania otwarte i zadanie/zadania. Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu 50,1% maksymalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Istota, zakres, zadania i odbiorcy analizy ekonomicznej oraz formy prezentacji jej wyników. Podstawy porównań. Zniekształcenia cenowe i ceny kalkulacyjne dóbr handlowych i niehandlowych. Etapy postępowania analitycznego.

2. Rodzaje analiz ekonomicznych Charakterystyka metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej i ich praktyczne zastosowanie w zadaniach.

3. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excela - interpretacja uzyskanych wyników. Kapitał obrotowy netto - pomiar i znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

4. Wstępna i przyczynowa analiza rachunku zysków i strat. Istota, cel i zakres analizy kosztów działalności w teorii i praktyce. Istota, cel i zakres analizy: sprzedaży i cen, produkcji. Analiza wyniku finansowego.

5. Budowa i analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływu środków pieniężnych w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.

6. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy: płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania.

7. Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi i zaopatrzenia materiałowego.

8. Analiza i ocena zatrudnienia, wydajności pracy i kosztów pracy.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i rozwiązywaniem zadań, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie jego trwania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 204
Anna Grześ 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.