Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2SAEK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunkowość finansowa 0300-ZS1-2RFN

Założenia (lista przedmiotów):

Mikroekonomia 0300-ZS1-1MIK
Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasobów i źródeł ich finansowania, powiązań pomiędzy procesami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: sporządzić bilans i uproszczony rachunek zysków i strat oraz umieć rozpoznać źródła powstawania przychodów i kosztów.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem analizy finansowej, analizy ekonomiczno-technicznej, metodami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej. Do zakresu analizy finansowej wchodzi wstępna analiza podstawowych elementów sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) i ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy oraz czynników kształtujących wynik finansowy, czyli analiza i ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W skład analizy techniczno-ekonomicznej wchodzi analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, zapasami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_V przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości finansowej (0300-ZS1-2RFN) i mikroekonomii (0300-ZS1-1MIK)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz.( w tym 4 godz. on line)

ćwiczenia 30 godz. ( w tym 6 godz. on line)

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i rozwiązywaniem zadań, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie jego trwania,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej i przygotowania w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa.

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Przygotowanie się do wykładów 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.( w tym 6 godz. on line)

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

Udział w konsultacjach 8 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godz.

Egzamin 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 55 punkty ECTS 1,84

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 45 punkty ECTS 1,8

Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2011, 2013.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA2SAEK _W01 Student ma wiedzę o metodach analizy danych stosowanych w analizie ekonomicznej, podstawowych elementach sprawozdania finansowego oraz o narzędziach informatycznych (np. Excel) służących do analizy i prezentacji danych ekonomicznych. Ma wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy składnikami: aktywów i pasywów, kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, wpływów i wydatków środków pieniężnych oraz skali i konsekwencji zmian zachodzących w tych składnikach na ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Z1_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2SAEK_U01 Potrafi pozyskać dane oraz dokonać ich analizy i oceny do prognozowania sprzedaży, ponoszonych kosztów, ustalania progu opłacalności, efektywności i skuteczności działania podmiotu. Z1_U02

2SAEK_U02 Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. Z1_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2SAEK_K01 Potrafi pracować w grupie przy analizowaniu konkretnych zagadnień realizowanych na ćwiczeniach i wypracować wspólne rozwiązanie zadań. Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium (70%), oceny prac grupowych (25%) i aktywności na zajęciach (5%)

- wykład: egzamin końcowy pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.