Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.4 0300-EN1-2ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate". Oxford.

Hughes, J., Nauton, J. "Business Result Intermediate". Oxford.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Hobbs, M., Starr Keddle, J. "Commerce 2". Oxford.

McKellen, J.S., "Test your Busines English". Pearson Education Limited

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. E1_U11/ANG_U01

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić

rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. E1_U11, E1_U10/ANG_U01, ANG_U02

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. E1_K02/ANG_K01

Metody weryfikacji:

Prezentacja, test semestralny, praca pisemna, aktywność na zajęciach.

Studenci będą zobowiązani do przedstawienie prezentacji multimedialnej w grupach - ocena efektów pracy zespołowej.

Test semestralny na ocenę.

Prace pisemne oceniane będą w zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Aktywność podczas zajęć nagradzana jest plusami. Trzy plusy zamieniane są na ocenę bardzo dobrą.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem kończącym lektorat.

Aby otrzymać ocenę z zaliczenia w trakcie semestru studenci będą pisać co najmniej:

- jedną kartkówkę ze słówek

- jeden test umiejętnościowy.

Testy i kartkówki uważa się za zaliczone jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

W zależności od zakresu tematycznego, studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną.

Z ocen cząstkowych wyciągana będzie średnia, która będzie oceną na koniec semestru.

Dozwolona jest jedna nieobecność na zajęciach (nieobecności tych student nie musi w żaden sposób usprawiedliwiać); każdą kolejną

nieobecność trzeba odrobić na konsultacjach u prowadzącego. W ramach odrabiania nieobecności student opracowuje artykuł o tematyce

ekonomicznej (około 1 strony A4) i streszcza ją ustnie podczas konsultacji.

Jeśli student opuści więcej niż połowę zajęć, zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Warunki zdania Egzaminu po IV semestrze nauki z przedmiotu:

Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części:

- części pisemnej (80% oceny), z podziałem na: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, funkcjonalne użycie struktur gramatyczno-leksykalnych, wypowiedź pisemna,

-części ustnej (20% oceny) wypowiedź ustna na wybrany temat.

Zakres tematów:

Pomysł na start-up/firmę

Nowoczesne narzędzia komunikacyjne w biznesie

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wielkie marki

Fakty i liczby - ilości / liczby / trendy / wykresy / tabele

Prezentacje studentów z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Adam Kubas 21/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 304
Adam Kubas 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.