Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 1 0300-EN1-2MKR1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR1_W01 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne. E1_W01

(kolokwium, aktywność na zajęciach, prace domowe)

MKR1_W02 ma podstawową wiedzę o gospodarce i strukturach gospodarczych oraz na temat relacji gospodarczych. E1_W02, E1_W04

(kolokwium, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR1_U01 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia E1_U02

(prace domowe, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

MKR1_U02 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych E1_U08

(kolokwium, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

MKR1_U03 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych E1_U10

(aktywność na zajęciach,ocena pracy zespołowej)

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR1_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarczych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. E1_K01, E1_K06 (aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

MKR1_K02 potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawiązane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E1_K04

(aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), wykonanie prac domowych oraz zaliczenie kolokwium. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecność nieusprawiedliwiona i niezaliczona na konsultacjach, przekraczająca dopuszczalną ilość, kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Treści ćwiczeń:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne

2. Miary poziomu aktywności gospodarki. Rachunek PKB

3. Klasyfikacja struktur i czynniki zmian strukturalnych. Procesy zmian strukturalnych.

4. Analiza zmian podaży i popytu zagregowego. Efekty mnożnikowe w gospodarce

5. Państwo a gospodarka. Cele i metody oddziaływania państwa na gospodarkę. Interwencja a konkurencja

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów

wykład: wykład tradycyjny angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 303
Karolina Trzaska 21/25 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 303
Karolina Trzaska 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.