Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości 0300-EN1-2PRA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji:

UMIEJĘTNOŚCI:

2PRA_U01 : kolokwium; ocena pracy indywidualnej i zespołowej (rozwiązywanie przykładów praktycznych - case study księgowe)

2PRA_U02 : kolokwium; ocena pracy indywidualnej i zespołowej (rozwiązywanie przykładów praktycznych - case study księgowe); aktywność w trakcie ćwiczeń (w tym uczestnictwo w dyskusji)

2PRA_U03 : ocena pracy indywidualnej i zespołowej (rozwiązywanie przykładów praktycznych - case study księgowe); aktywność w trakcie ćwiczeń (w tym uczestnictwo w dyskusji)

KOMPETENCJE:

2PRA_K01 : aktywność w trakcie ćwiczeń (rozwiązywanie przykładów praktycznych, uczestnictwo w dyskusji)

2PRA_K02 : kolokwium; aktywność w trakcie ćwiczeń (rozwiązywanie przykładów praktycznych, uczestnictwo w dyskusji)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Ocena z przedmiotu jest odzwierciedleniem pracy studenta na ćwiczeniach:

- kolokwium - 70% możliwych do zdobycia punktów

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych w grupach - case study księgowe (samodzielna praca studentów w tracie ćwiczeń i poza zajęciami) – 20% możliwych do zdobycia punktów

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna) – 10% możliwych do zdobycia punktów

3,0 = 60-66

3,5 = 67-75

4,0 = 76-82

4,5 = 83-90

5,0 = 91-100

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych powyżej form.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Aktywa i pasywa. Bilans

2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości - operacje gospodarcze i ich rodzaje, pojęcie, zasady funkcjonowania konta, zestawienie obrotów i sald

3. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków – ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie, na rachunku bankowym, innych środków pieniężnych; wycena i ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz pracownikami.

4. Ewidencja obrotu materiałowego - dokumentacja i rozliczenie zakupu, wycena i ewidencja materiałów

5. Ewidencja środków trwałych - metody ustalania zużycia środków trwałych, ewidencja i wycena środków trwałych

6. Ewidencja kosztów - ewidencja w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, kalkulacja kosztów

7. Ewidencja wyrobów gotowych - wycena i ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych, dokumentacja i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych

8. Wynik finansowy - zasady sporządzania w wariancie porównawczym

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań oraz przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (w tym praktyczne case study); angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach; wykorzystanie metody przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Julita Paszko, Magdalena Kuźma 24/25 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 318
Julita Paszko, Magdalena Kuźma 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.