Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 1 0300-ES1-2MKR1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. Kazimierz Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016.

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

KP6_WG1 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne. E1_W01

(kolokwium, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

KP6_WG2 ma podstawową wiedzę o gospodarce i strukturach gospodarczych oraz na temat relacji gospodarczych. E1_W02, E1_W04

(kolokwium, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

Efekty w zakresie umiejętności:

KP6_UW1 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia E1_U02

(kolokwium, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

KP6_UW5 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych E1_U08

(kolokwium, aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych E1_U10

(aktywność na zajęciach)

Efekty w zakresie kompetencji:

KP6_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarczych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. E1_K01, E1_K06

KP6_KK4 potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawiązane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E1_K04

(aktywność na zajęciach, ocena pracy zespołowej)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta, rozwiązywanie prac w grupach, rozwiązywanie zadań na platformie e-learningowej oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecność nieusprawiedliwiona i niezaliczona na konsultacjach, przekraczająca dopuszczalną ilość, kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Treści ćwiczeń:

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne

2. Miary poziomu aktywności gospodarki. Rachunek PKB

3. Klasyfikacja struktur i czynniki zmian strukturalnych. Procesy zmian strukturalnych.

4. Analiza zmian podaży i popytu zagregowego. Efekty mnożnikowe w gospodarce

5. Państwo a gospodarka. Cele i metody oddziaływania państwa na gospodarkę. Interwencja a konkurencja

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 317
Magdalena Owczarczuk 29/25 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 317
Magdalena Owczarczuk 31/25 szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 201
Anna Protasiewicz 24/25 szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 205
Anna Protasiewicz 26/25 szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 205
Anna Protasiewicz 26/25 szczegóły
6 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 201
Anna Protasiewicz 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.