Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 0300-ES2-2XANE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2011, 2013.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

Efekty uczenia się:

2XAEK_W1 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie nauk ekonomicznych stosowanych w analizie ekonomicznej, a także modelowania struktur gospodarczych - E2_W07

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

2XAEK_W2 Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian zachodzących w zasobach przedsiębiorstw i strukturze gospodarki oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami - E2_W08.

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

2XAEK_U1 Student potrafi w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach i gospodarce i wzajemne relacje między nimi. Potrafi analizować i interpretować dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i wskaźniki techniczno-ekonomiczne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Excel) i wykorzystywać je do oceny zmian i do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. - E2_U01.

Sposób weryfikacji: ocena efektów pracy indywidualnej poprzez uczestnictwo w dyskusji, prace grupowe, kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach (2 nieobecności dopuszczalne) oraz zaangażowanie studenta w pracę w grupach zadaniowych.

Nieobecność przekraczająca 50% liczby godzin nie kwalifikuje studenta do ubiegania się o podejście do zaliczenia przedmiotu .

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące formy:

50% oceny stanowi kolokwium w formie pisemnej (w tym zaliczenie kolokwium na min. 40%)

50% - ćwiczenia praktyczne prowadzone w grupach i dotyczące poszczególnych zagadnień tematycznych .

Dodatkowo przy ocenie jest brana pod uwagę aktywność studenta na zajęciach.

Zakres tematów:

1.Teoretyczne i metodyczne podstawy analizy ekonomicznej. Metody wykorzystywane w analizie ekonomicznej

2. Metodologia analizy i oceny sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excela - interpretacja uzyskanych wyników.

3. Kapitał obrotowy netto- pomiar i znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

4. Ocena przychodów i kosztów prowadzonej działalności w przedsiębiorstwie oraz wyniku finansowego, czynników go kształtujących i poziomów rentowności.

5.Budowa i analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływu środków pieniężnych w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.

6. Ocena płynności, zadłużenia i sprawności działania przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźników efektywności ekonomicznej oraz sekcji i działów gospodarki według PKD 2007.

7. Analiza kapitału ludzkiego i środków trwałych w przedsiębiorstwie i gospodarce.

8. Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem. Systemy wczesnego ostrzegania.

Metody dydaktyczne:

dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w treści przedmiotu, poleconymi do samodzielnego przygotowania,

-rozwiązywanie zadań,

-ocena poszczególnych obszarów kondycji finansowej przedsiębiorstwa i sytuacji ekonomicznej działów gospodarki w grupach roboczych,

- prezentacja multimedialna wybranych własnych prac.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 207
Anna Grześ 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.