Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa 0300-EN1-3XAFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sparwozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

5. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

6. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (red.) G. K. Świderska, W. Więcław, Wyd. III, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH WERYFIKACJI;

WIEDZA:

(3XAFI_W01): kolokwium

(3XAFI _W02): kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI:

(3XAFI _U01): kolokwium; praca indywidualna i w grupach na zajęciach oraz poza zajęciami (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń oraz poza zajęciami); ocena studium przypadku

(3XAFI _U02): kolokwium; praca indywidualna i w grupach na zajęciach oraz poza zajęciami (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń oraz poza zajęciami); ocena studium przypadku

KOMPETENCJE:

(3XAFI _K01): praca indywidualna i w grupach na ćwiczeniach (ocena aktywności indywidualnej i efektów pracy zespołowej w trakcie ćwiczeń)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

- kolokwium - 50% możliwych do zdobycia punktów

- aktywność na zajęciach – 5% możliwych do zdobycia punktów

- praca zespołowa (studium przypadku w zakresie interpretacji sprawozdań finansowych wybranego przedsiębiorstwa) – 45% możliwych do zdobycia punktów

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna) – 5% możliwych do zdobycia punktów

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 60% możliwych do zdobycia punktów. Przedziały punktowe:

5,0 – od 90%

4,5 – od 82%

4,0 – od 75%

3,5 – od 66%

3,0 – od 60%

NIEOBECNOŚCI:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Temat 1: Analiza finansowa oraz jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą.

Temat 2: Źródła danych i informacji wykorzystywane w analizie finansowej.

Temat 3: Sprawozdawczość finansowa. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych. Sprawozdania jednostkowe a skonsolidowane. Porównywalność i wiarygodność sprawozdań finansowych. Użytkownicy informacji sprawozdań finansowych.

Temat 4: Wstępna analiza sprawozdań finansowych - analiza bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, ocena informacji dodatkowej.

Temat 5: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej – analiza płynności, kapitału obrotowego netto, sprawności działania, zadłużenia jednostki i rentowności.

Temat 6: Analiza wskaźników rynku kapitałowego.

Temat 7: Analiza finansowa w ocenie zagrożenia kontynuowania działalności przedsiębiorstw.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach (ocenianie ciągłe - analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna)

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finanoswej (case study)

- prezentacja multimedialna (referat) studentów dotycząca wybranych problemów analizy finansowej

- kolokwium pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 317
Julita Paszko, Magdalena Kuźma 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 317
Julita Paszko, Magdalena Kuźma 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.