Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość 0300-ZS2-2PRZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2011

A. Kurczewska, Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

Moczydłowska, J. Pacewicz: Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007

Literatura uzupełniająca:

T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002

E. Latoszek; Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008

Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (pod red. Marty Juchnowicz). Wyd. Poltex, Warszawa 2004.

T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Efekty uczenia się:

1PPR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw Z1_W03- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie egzaminu końcowego

1PPR_W02 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw Z1_W12- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie egzaminu końcowego

1PPR_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu Z1_U06- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie uczestnictwa w dyskusji na wykładach

1PPR_U02 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych

wystąpień ustnych Z1_U08- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie uczestnictwa w dyskusji na wykładach

1PPR_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę zachodzącą wewnątrz przedsiębiorstw, jak również w jego otoczeniu Z1_K01- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie egzaminu końcowego

1PPR_K02 Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie podejmowanych problemów z zakresu przedsiębiorczości i analizy studiów przypadków przedsiębiorstw Z1_K07- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie uczestnictwa w dyskusji na wykładach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z tematyki realizowanej zarówno w formie stacjonarnej oraz w formie e-zajęć, do egzaminu będą dopuszczone osoby, które będą posiadały zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Wprowadzenie. Istota i definicje przedsiębiorczości.

Charakterystyka i typologie przedsiębiorców.

Rodzaje i przejawy przedsiębiorczości.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.

Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.

Metody dydaktyczne:

Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu i dyskusji, część tematów zostanie zrealizowana w formie e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 318
Artur Bołtromiuk 37/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.