Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka 0800-PIWS1-2AIY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Filipiak E. (red.), 2015, Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego, Bydgoszcz.

Filipiak E., 2011, Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz.

Filipiak E., 2015, Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Wygotskiego, Studia Pedagogiczne, T. LXVIII, s. 177-190.

Klus - Stańska D., 2002, Wiedza ucznia w nauczaniu zintegrowanym – od formalistyki do konstruowania znaczeń, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. Malewska, Śliwerski, Kraków.

Klus-Stańska- D., 2005, Edukacja elementarna a rozwój kompetencji poznawczych dziecka, [w:] Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, red. K. Lubomirska, Warszawa.

Klus-Stańska D., 2015, Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji, Studia Pedagogiczne, T. LXVIII, s. 15-32.

Klus-Stańska D., Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja, między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć naukowo-badawczych, Gdańsk.

Klus-Stańska D., Kruk J., 2009, Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko, s. 457-504, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Klus-Stańska-D., 2008, Dziecko w pułapce wczesnej edukacji – perspektywy krytyki adaptacyjnej i emancypacyjnej, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4 (210).

Klus-Stańska-D., 2009, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Michalak R., Misiorna E., 2006, Edukacja małego dziecka z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Włoch S., red., Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, Opole.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Rozwój dziecka a edukacja, [w:] Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, red. K. Lubomirska, Warszawa.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009, Mistyfikacja wspomagania rozwoju dziecka w reformie programowej, Problemy Wczesnej Edukacji, nr specjalny.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009, O potrzebie budowania koncepcji uczenia się, jak się uczyć, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurmo, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Kraków.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., red., 2013, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków-Białystok.

Waloszek D., 2009, Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Wygotski L.S., 1995, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka [w:] A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B. Smykowski (red.) Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań.

Efekty uczenia się:

1. Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących aktywność własną dziecka, autonomiczne uczenie się, motywację wewnętrzną i poczucie podmiotowości. K_W04, K_W09

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju człowieka i pedagogiki ogólnej w celu analizy i interpretacji problemów wspierania dziecka w rozwoju. K_U02, K_U10

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o tworzeniu psychopedagogicznych podstaw do uczenia się i rozwoju dziecka i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. K_U14, K_U04

4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne zgodnie z najnowszą wiedzą K_K08

5. Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i osobistego rozwoju w roli nauczyciela K_K02

Metody i kryteria oceniania:

egZaliczenie egzaminu:

pozytywnie zalicza się egzamin w formie sprawdzianu pisemnego z treści uwzględnionych podczas wykładów, ćwiczeń i treści przeznaczonych do samodzielnego studiowania:

 przy uzyskaniu min. 50% możliwych punktów - ocena dostateczna;

 przy uzyskaniu min. 60% możliwych punktów - ocena dostateczna plus;

 przy uzyskaniu min. 70% możliwych punktów – ocena dobra;

 przy uzyskaniu min. 80% możliwych punktów – ocena dobra plus;

 przy uzyskaniu min. 90% możliwych punktów – ocena bardzo dobra.

zamin pisemny;

Zakres tematów:

1. Aktywność jako podstawowy warunek rozwoju i uczenia się dziecka w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Klasyfikacje możliwych rodzajów aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu i w szkole; zasady i warunki pełnej aktywności.

2. Konstruktywizm – jako podstawa teoretyczna dla praktyki edukacyjnej. Uczenie się dziecka według L. S. Wygotskiego. Strefa najbliższego i aktualnego rozwoju dziecka. Uczenie się dziecka a typy sytuacji edukacyjnych oraz rodzaje modeli interakcji społecznych w przedszkolu i w szkole.

3. Metody organizowania uczenia się dziecka: metoda inicjowania zabaw spontanicznych umożliwiająca uczenie się spontaniczne..

4. Metoda zadaniowa umożliwiająca uczenie się reaktywne.

5. Metoda projektowania okazji edukacyjnych umożliwiająca uczenie się reaktywno-spontaniczne.

6. Metoda projektów umożliwiająca uczenie się spontaniczno-reaktywne.

7. Rozwój dziecka a/i edukacja.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala C02
Janina Uszyńska-Jarmoc 94/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.