Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Superwizja w pracy socjalnej 0800-SS2-2GRC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2012.

Domaradzki P., Krzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A., Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, UŁ, Łódź 2016.

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2014.

Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005.

Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

KW_04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych (udział w dyskusji, przygotowaniu prezentacji w zespole).

KU_09 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin (udział w przygotowaniu prezentacji w zespole).

KU_10 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (aktywność w trakcie superwizji).

KK_01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (aktywność w trakcie superwizji).

KK_03 Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (udział w dyskusji).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: praca pisemna (indywidualna lub zespołowa) na temat zagadnień dotyczących superwizji pracy socjalnej oraz aktywność podczas zajęć. Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

1. Założenia teoretyczne superwizji – podstawowe pojęcia, modele, cele, funkcje.

2. Superwizja jako instrument reformy pomocy społecznej i pracy socjalnej - historia oraz regulacje prawne.

3. Gry transakcyjne w superwizji.

4. Kontrakt superwizyjny.

5. Superwizja grupowa i indywidualna - fazy i organizacja sesji superwizyjnej.

6. Techniki i narzędzia pomocne w superwizji pracy socjalnej.

7. Znaczenie ewaluacji w superwizji pracy socjalnej.

8. Trudności w rozwoju zawodowym pracowników socjalnych i skutecznej realizacji zadań.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: sytuacyjna, analiza przypadku, giełda pomysłów, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala A208
co drugi czwartek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A208
co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala B124
co druga środa (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala B124
Joanna Szymanowska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.