Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki 0800-SS1-2JNI
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch Hueber 20016

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch Hueber 20016

Drecke Michael, Lind Wolfgang, Wechselspiele neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnwrarbeit im Deutschunterricht, Langenscheidt 2011

Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, DaF kompakt B2, Kurs und Übungsbuch, Deutsch als Fremdsprache, Für Erwachsene, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2015

www.fachpädagogik.de

www.reggio-pädagogik.de

www.familie.de

Efekty uczenia się:

WIEDZA,

absolwent zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1)

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego (KA6_WK1)-

-ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (KA6_WK11)

UMIEJĘTNOŚCI,

absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (P6S_UK)

- ma umiejętności komunikacji interpersonalnej, porozumiewa się ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (KA6_UK2)

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierające je argumentacją (KA6_UK3)- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role (KA6_UU1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE,

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 4 semestrze, po uzyskaniu pozytywnych ocen z testów,

aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Egzamin po 4 semestrze obejmujący wszystkie sprawności językowe.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Pozostałe student zobowiązany jest zaliczyć ustnie podczas konsultacji.

Zakres tematów:

1.Uwarunkowania dobrej kondycji psychicznej człowieka. Choroba i zdrowie.

2. Słabe i mocne strony człowieka. Predyspozycje do wykonywania określonych zawodów.

3. List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna, sztuka autoprezentacji. Mowa ciała, pewność siebie, pokonywanie stresu.

4. Konflikty i nieporozumienia, wyjaśnianie, negocjowanie, szukanie rozwiązań.

5.Kontakty międzyludzkie, przyjaźń, miłość, uwarunkowania szczęśliwego związku,

6. Starość, problemy towarzyszące schyłkowi życia: samotność, depresja, choroby, obojętność otoczenia.

7. Świat współczesnych mediów - korzyści i zagrożenia.

8. Konsumpcja. Konsumpcjonizm. Reklama. Reklamacja. Przygotowanie prezentacji dotyczącej w/w tematów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia językowe rozwijające wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i mówienia. Praca w parach, grupach, wypowiedzi ustne na określone tematy, dialogi, rozmowy, dyskusje, argumentowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko, Anna Harbig 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.