Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 0800-S2-2YNTD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barr R. B., Tagg J., From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, “Change” 1995, vol.27(6), artykuł dostępny też na stronie(http://www.athens.edu/visitors/QEP/Barr_and_Tagg_article.pdf)

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011.

Karpińska A.,(red.), Edukacja w okresie przemian. Białystok 2010

Karpińska A., Borawska – Kalbarczyk K. (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka-wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom 2007.

O’Donnel A.M., King A. (ed.), Cognitive Perspectives on Peer Learning, Routledge, NewYork-London 2009.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

W01. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki – (konwersacja podczas wykładu, test dydaktyczny)

W02. Posiada usystematyzowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu

kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga - (konwersacja podczas wykładu,

test dydaktyczny)

K01. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania działań dydaktycznych - (samoocena studentów, konwersacja)

K03. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych – (obserwacja, konwersacja)

Metody i kryteria oceniania:

test dydaktyczny z różnymi rodzajami zadań (51% punktów uzyskanych z testu jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu)

rozmowa

obserwacja zaangażowania studentów podczas zajęć

samoocena studentów

obecność i aktywność na wykładach oraz pozytywne zaliczenie ćwiczeń. (nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie ich podczas konsultacji).

Zakres tematów:

1.Przemiany dydaktyki jako nauki

(różne rozumienie dydaktyki, nowa struktura nauk dydaktycznych, nowe pola poznawcze, główne kierunki zmian w dydaktyce).

2. Przemiany w teleologii edukacyjnej i zmiany w treściach kształcenia

(nowa procedura stanowienia celów, zmiany w źródłach wyprowadzania celów oraz kształtowanie nowej hierarchii celów edukacji szkolnej), (kierunki zmian w treściach, przykłady zmian w treściach)

3. Ku wieloparadygmatyczności w dydaktyce

(przesunięcie paradygmatyczne, cztery sposoby widzenia ucznia w procesie edukacyjnym, cztery paradygmaty w dydaktyce)

4. Style nauczania według D. Barnesa i wzory uczenia się według B. Joyca i in.

5. Środowisko aktywnego uczenia się (kultura organizacji szkoły, komunikowanie się dydaktyczne, ład i dyscyplina, wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się)

6. W kierunku dydaktyki cyfrowej (zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji)

7. Szkoła jako instytucja rozwoju indywidualnego i społecznego (funkcje szkoły, modele szkoły współczesnej, szkoła jako organizacja ucząca się)

8. Ewaluacja efektów kształcenia

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

dyskusja

rozmowa ze studentami

burza mózgów

mapa myśli

metoda zadań praktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C02
Walentyna Wróblewska 95/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.