Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-N2-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

https://www.theguardian.com/us

Efekty uczenia się:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

P7S_KK krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ;

KA7_KK1 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

KA7_KR1jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

Wiedza i umiejętnosci sprawdzana jest w formie testów pisemnych oraz na podstawie prezentacji z dziedziny specjalizacji studenta.

Efekty kształcenia weryfikowane są w formie:

-prac pisemnych (np.streszczenie pracy licencjackiej / artykułu specjalistycznego),

-testów pisemnych w sali z

-adań z modułow nauczania online,

-przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa w dyskusji oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie pisemnej.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 50% testów / kartkówek oraz prac pisemnych ( abstakt pracy licencjackiej, prezentacja (forma pisemna), streszczenie artykułu)

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru letniego za : testy, prace pisemne ( w zależnosci od grupy), oraz e-learning. Progi zaliczeniowe pozostają bez zmian, tj. minimum 50% na ocenę dostateczną.

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru

egzamin na koniec II semestru

UWAGA! Opuszczenie ponad 50% zajęć dyskwalifikuje możliwość otrzymania zaliczenia (wyjątek stanowią udokumenetowane sytuacje

losowe)

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach ( zjeździe). W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty, słownictwo, struktury zdań, skróty.

Wypowiedź pisemna – streszczenie pracy licencjackiej.

Wypowiedź ustna – umiejętność przekazania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Pogłębianie słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin pedagogiki i psychologii.

Słownictwo i umiejętność prowadzenia dyskusji dotyczących: środowiska akademickiego, dziedzin pedagogiki i psychologii, pracy i zatrudnienia. Rozmowa kwalifikacyjna.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych w zakresie:

-czytania i rozumienia tekstów fachowych,oraz analizę tych tekstów,

-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Rudziak 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Nalewajko 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.